iPlayer Radio What's New?
Image for 10/01/2010

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

10/01/2010

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 10 January 2010

Seirbhis à tasglann a' BhBC. A church service from the BBC's archives.

  • An t-Urramach Teàrlach MacEanruig

    An t-Urramach Teàrlach MacEanruig

    'S e an t-Urr Teàrlach MacEanruig a tha searmonachadh dhuinn ann an Deanamaid Adhradh a-nochd.

    'S ann à Aird nam Murchan a tha Mgr MacEanruig bho thus agus tha e air a bhith na mhinistear aig Eaglais na h-Alba faisg air trì fichead bliadhna. Thairis air na bliadhnaichean sin tha e air a bhith os cionn tri paraistean - Dùn Bheagain san Eilean Sgiathanach, Glassaraidh ann an Earra Ghaidheal agus coig bliadhna fichead ann an Ceann Loch Chille Chiarain. Nuair a bha e ann an Ceann Loch Chille Chiarain, 's ann an Eaglais Ghàidhealach na Paraiste a bha e stèidhichte, eaglais anns an robh ministearan ainmeil nam measg Iain Mac a' Ghobhainn a dh' eadar theangaich na sailm agus pairt dhan t-seann tiomhnadh dhan a Ghàidhlig. Bha an t-Urramach Tormod MacLeòid (Caraid nan Gaidheal ) na mhinistear san eaglais sin cuideachd.

    Bha Mgr MacEanruig ag obair air bàtaichean nan taighean soluis mas deach e staigh airson dreuchd na ministrealachd.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss