This programme is not currently available on BBC iPlayer

Lasair Dhe

Ann an 1999 thugadh luchd-sgrìobhaidh ciùil , seinneadairean, còisirean agus luchd-ciùil cruinn còmhla airson cuirm shònraichte a dheasachadh do dh' Fhèis na Gàidhealtachd. Thug Lasair Dhe sùil eile air na sailm Ghàidhlig agus air dan spioradail eile , a' cuir spionnadh as ur ann am briathran is cèol aig a ro dlùth-cheangal ri ìomhaigh is eachdraidh nan Gàidheal. Chaidh am prògram seo, stèidhichte air a chiad chuirm sin, a' chlàradh ann an àrd-eaglaisean Eilean Idhe agus cathair-baile Inbhirnis.

A festive season delight, with Gaelic soloists, musicians and choirs participating in a celebration of religious and spiritual music. Filmed in Iona and Inverness cathedrals in 2001, the programme includes six contemporary arrangements of Gaelic Psalms originally commissioned by the Highland Festival in 1999.

1 hour

Last on

Sun 27 Dec 2009 21:00