This programme is not currently available on BBC iPlayer

Seobhrach anns a Chloich

Tha an t-Ollamh Dòmhnall MacAmhlaigh air fear de na bàrd Ghàidhlig a chuir ri stòras nua - bhàrdachd Gàidhlig an fhicheadamh linn. Anns a phrògram seo tha e a¿ toirt Aonghas Pàdraig Caimbeul air cuairt tro bheatha agus a chuid - sgrìobhaidh is iad a tilleadh gu Eilean Bheàrnaraigh ann a Leòdhas far na thogadh e.

The life, times and verse of Professor Donald MacAulay. Fellow poet Angus Peter Campbell joins him on a poetic journey from childhood on Bernera through his academic career and a retirement spent between Edinburgh and Lewis. His is a poetry rooted in place and people - principally in the small island of Bernera, an island within an island. His work has a high intellectual quality and international feel.

45 minutes

Last on

Sun 2 Jun 2013 21:05