Sorry, this episode is not currently available

Mary's Meals

Trusadh, Series 1 Episode 18 of 20

Tha Catriona NicFhionghain a' coimhead air an obair a tha carthannas stèidhichte ann an Earra Ghaidheal a' dèanamh ann an taobh siar Afraga. Thòisich Mary's Meals le dithis bhràithrean ag obair bhon dachaigh ann an Dail Mhàillidh faisg air an Òban agus an-diugh, 's iad aon de na prìomh dhòighean air cobhair fhaighinn a-null a Malawi agus a-nis a Liberia.

Catriona Mackinnon looks at the work being done by an Argyll-based charity in west Africa. Started by two brothers working out of their home in Dalmally, near Oban, Mary's Meals has now grown to be an important conduit for aid, first in Malawi and now in Liberia.

Release date:

1 hour

Last on

Tue 25 Sep 2012 22:00