iPlayer Radio What's New?
Image for 16/08/2009

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/08/2009

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 16 August 2009

Còmhla ris an Urr Ailean Moireach on Eaglais Shaoir Leantainnich. A church service taken by Rev Allan Murray from the Free Church (Continuing).

  • Fios mun phrògram:

    Rugadh an t-Urramach Ailean Moireach ann an Eilean Leòdhais ann an 1938. Thàinig atharrachadh ann am beatha Mhgr Mhoirich ann an 1963 as dèidh dha bhith deiseil ann an Oilthigh Ghlaschu. ‘S ann anns a’ bhliadhna 1985 a chaidh e gu Colaiste na h-Eaglaise Saoire ann an Dùn Èideann son trèanadh a bhith na mhinistear. Fhuair Mgr Moireach gairm gu coitheanal na h-Eaglaise Saoire ann an Cataibh far an robh e frithealadh paraistean Raoghard agus Eadar dhà Chalda.

    Anns a' bhliadhna 2000 chaidh trì sgìrean a chur fo chùram mar mhinistear aig an Eaglais Shaor Leantainneach - Assainte, Brora agus Sgobhraidh. An-diugh chan eil uimhir de dh’ uallach air airson na tha sin de choitheanalan - leis a' chuid as motha dhen obair aige stèidhichte ann am Brùra a-nise.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss