iPlayer Radio What's New?
Image for 22/06/2009

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

22/06/2009

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Monday 22 June 2009

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann. She knows her likes and we know she's lively. Listen in to her choice of music.

 • Clàr-ciùil

  1. Fear an Fhuilt Bhàin
  Le: Màiri C MacNeil
  Clàr: Sonas

  2. An Gille Ruadh
  Le: Donald I Morrison
  Clàradh a' BhBC

  3. Thomas mcelvogue's no 2/ Rocky Road to Dublin / Merrily Kissed the Quaker / Cathal Maccolmnnel's Slip Jig
  Le: Malinky
  Clàr: Last Leaves

  4. Dh' fhalbh Mo Run Dh' fhag e Cala
  Le: Bannal
  Clàr: Bho Dhorn gu Dorn

  5. Mo Nighean Donn Bhoidheach
  Le: Mary Ann MacLennan
  Clàradh a' BhBC

  6. Susan MacLeod / Cal Soc Of London / Mrs MacPhers of Inveran / Johnnie MacDonald's Reel
  Le: PM Angus MacDonald
  Clàr: The World's Greatest Pipers Vol 1

  7. Leodhas mo Ghràidh
  Le: Christina MacDonald
  Clàradh a' BhBC

  8. Miss Marie Fielding / Miss Audrey MacKenzie
  Le: Craig MacCallum
  Clàr: In A Different Light

  9. Gur Moch Rinn Mi Dusgadh
  Le: Alastair Gillies
  Clàr: The Songs of the Gaels

  10. 'S i Morag
  Le: DM MacInnes
  Clàradh a' BhBC

  11. Snuff Wife / Humours of Whisky / Clumsy Lover
  Le: Iain MacDonald / Iain MacFarlane
  Clàr: The First Harvest

  12. Mo Nighean Bhain Chuimir Thu
  Le: Donald A MacPhail
  Clàradh a' BhBC

  13. Calum Sgaire
  Le: Alasdair Fraser
  Clàr: Return to Kintail

  14. Gay Gordons / Caber Feidh / Bob Martin
  Le: Dancing Fingers
  Clàr: A New Level

 • Clàr-ciùil - pàirt 2

  15. Oran Mu'n Chogaidh
  Le: John MacMillan
  Clàradh a' BhBC

  16. Soraidh Bhuam Gu Eilean Bharraigh
  Le: Alison Buchannan
  Clàr: Cho Priseil na h-Oige

  17. Banshee / Siobhan O' Donnell's / Laura Lynn Cunningham / Jenna Reid of Quarff
  Le: Alasdair MacCuish
  Clàr: Stepping Out

  18. Dearrsadh Gealaich air Loch Hosta
  Le: Kenna Campbell
  Clàradh a' BhBC

  19. Scarce of Fishing
  Le: PM Iain Morrison
  Clàr: Back to Back

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss