This programme is not currently available on BBC iPlayer

Madame Ecosse

'Stad an saoghal, tha Alba ag iarraidh air bord!', sin a ghairm Winnie Ewing 's i air Hamilton a bhuanachadh do Phartaidh Naiseanta na h-Alba ann an 1967. Ach ciamar a dh'fhiach bhean-uasal poileataics na h- Alba ris an t-saoghal a stad? 'Stop the World - Scotland wants to get on!' said Winnie Ewing after winning Hamilton for the SNP in 1967. So how did this Grande Dame of Scottish politics try to stop the world?

1 hour

Last on

Fri 2 Dec 2011 21:00