Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

26/01/2009

Tha litir bheag na seachdain-sa aig Ruaraidh MacIllEathain. This week's short letter for learners is introduced by Ruaraidh MacLean.

Release date:

5 minutes

Last on

Mon 26 Jan 2009 19:00

An Litir Bheag 194

Tha sinn fhathast a’ toirt sùil air Balla Antonine. Tha sinn a’ gluasad bhon cheann an iar don cheann an ear. Gu sear air Croy Fort, tha Westerwood Fort agus Castlecary Fort. Gu tric bidh sinn a’ cluinntinn mu Chastlecary air an rèidio. Bidh iad ag innse dhuinn mun trafaig air an M8 aig na Castlecary Arches. Tha cary a’ tighinn bho caerydd – facal Breatannach, a’ ciallachadh dùin no forts.

            Chan eil dad air fhàgail dhen ath dhùn – Seabegs. Ach tha an rathad a thog na Ròmanaich ann fhathast. Tha mi a’ smaoineachadh gun tàinig Seabegs bhon Ghàidhlig Suidhe Beag.

            Do mhòran daoine tha am pìos dhen bhalla aig Rough Castle cho math ri gin. O chionn trì cheud bliadhna, ’s e Castle Ruff an t-ainm a bha air. Tha am balla a’ dol seachad air Falkirk Fort – Dùn na h-Eaglaise Brice – gu ruige Mumrills Fort. ’S e sin an dùn as motha air a’ bhalla. Chan eil fhios agam dè tha Mumrills a’ ciallachadh.

            Tha dìreach dà dhùn air fhàgail. Tha Inveravon Fort faisg air Inbhir Ghrainnse. Tha e faisg air beul Abhainn Avon. Tuigidh sibh gu bheil Avon a’ tighinn bho fhreumh Ceilteach. ’S e an aon fhacal ri Abhainn.

            Gu sear air Inveravon, tha Kinn-eil Fortlet, an dùn mu dheireadh. Bha an dùn seo air a lorg ann an naoi ceud deug, seachdad ’s a sia (1976). Chaidh naoi dùin bheaga a lorg. ’S dòcha gun robh daoine a’ dol a-mach ’s a-steach don Ìompaireachd aig na dùin sin.

Tha an t-ainm Kinneil inntinn-each. Anns an ochdamh linn b’ e an     t-àite as fhaide sear air Balla Antonine Peanfahel. Tha Peanfahel a’ riochd-achadh Pen-fàilend of the rampart. ’S e measgachadh a tha ann de Bhreatannais is Gàidhlig. Dh’èirich a’ Ghàidhlig gu prìomhachas anns an sgìre sin. Mar sin, dh’atharraich an      t-ainm gu Cenn-fhàil, no Ceann-fhàil, agus, an-diugh, Kinneil ann am Beurla.

Sin deireadh ar sgrìob air Balla Antonine. Chleachd na Ròmanaich am balla dìreach fad ginealach. Ach dh’fhàg e dìleab mhòr dhuinn. 

The Little Letter 194

We’re still looking at the Antonine Wall. We’re moving from the western end to the eastern end. East of Croy Fort are Westerwood Fort and Castlecary Fort. Often we hear about Castlecary on the radio. They tell us about the traffic on the M8 at Castlecary Arches. Cary comes from caerydd – a British word, meaning dùin or forts.

        There is nothing left of the next fort – Seabegs. But the road that the Romans built is still there. I think Seabegs came from the Gaelic Suidhe Beag.

        To many people the next part of the wall at Rough Castle is as good as any. Three hundred years ago, its name was Castle Ruff. The wall goes past Falkirk Fort to Mumrills Fort. That is the biggest fort on the wall. I don’t know what Mumrills means.

    There are just two forts left. Inveravon Fort is near Grange-outh. It is near the mouth of the Avon River. You’ll understand that Avon comes from a Celtic root. It’s the same word as Abhainn [“river”].

        East of Inveravon is Kinneil Fortlet, the last fort. This fort was found in 1976. Nine fortlets have been found. Perhaps people went in and out of the Empire at those fortlets.

        The name Kinneil is inter-esting. In the 8th Century Pean-fahel was the easternmost place on the Antonine Wall. Peanfahel represents Pen-fàil – end of the rampart. It is a mixture of British and Gaelic. Gaelic came to prominence in that area. Thus, the name changed to Cenn-fhàil, or Ceann-fhàil, and, today Kinneil in English.

        That’s the end of our journey on the Antonine Wall. The Romans used the wall for just a generation. But it left us a great legacy.

An Litir Bheag air LearnGaelic

LearnGaelic

An Litir Bheag is also on LearnGaelic (with PDFs)

Podcast: An Litir Bheag

Ruairidh

The Little Letter for Gaelic Learners

All the letters

An Litir Bheag 122

Tha gach Litir Bheag an seo / All the Little Letters are here.