iPlayer Radio What's New?

Facal Oirbh Episode guide

 1. Facal Oirbh 52

  Sùil air ais air taghadh de na cuspairean a nochd thairis air a' bhliadhna.

  First broadcast: 26 Dec 2009

  Image for Facal Oirbh 52 Not currently available
 2. Facal Oirbh 51

  A' coimhead air ais air muilnean agus bùthan, maragan agus ceannaichean.

  First broadcast: 22 Dec 2009

  Image for Facal Oirbh 51 Not currently available
 3. Facal Oirbh 50

  A' toirt iomradh air bùithtean anns am faigheadh tu a h-uile càil a bha a dhìth ort.

  First broadcast: 15 Dec 2009

  Image for Facal Oirbh 50 Not currently available
 4. Facal Oirbh 49

  Còmhradh mu chuid de na maragan mun cuala Iain agus Flòraidh.

  First broadcast: 08 Dec 2009

  Image for Facal Oirbh 49 Not currently available
 5. Facal Oirbh 48

  Bidh Iain, Flòraidh agus Fionnlagh a' toirt sùil air ais air muilnean agus air sailleadh.

  First broadcast: 01 Dec 2009

  Image for Facal Oirbh 48 Not currently available
 6. Facal Oirbh 47

  Iomradh air mar a shailleas tu feòil a' gheamhraidh, agus mar a shailleas tu uighean.

  First broadcast: 24 Nov 2009

  Image for Facal Oirbh 47 Not currently available
 7. Facal Oirbh 46

  Cluinnear cunntas air àm breith pàiste bho Mhàiri NicÌomhair à Tolastadh bho Thuath.

  First broadcast: 17 Nov 2009

  Image for Facal Oirbh 46 Not currently available
 8. Facal Oirbh 45

  Thèidear sgrìob timcheall air Muileann Gharraboist ann an Leòdhas.

  First broadcast: 10 Nov 2009

  Image for Facal Oirbh 45 Not currently available
 9. Facal Oirbh 44

  Bithear a' beachdachadh air amannan sònraichte dhen bhliadhna.

  First broadcast: 08 Nov 2009

  Image for Facal Oirbh 44 Not currently available
 10. Facal Oirbh 44

  Bithear a' beachdachadh air amannan sònraichte dhen bhliadhna.

  First broadcast: 03 Nov 2009

  Image for Facal Oirbh 44 Not currently available
 11. Facal Oirbh 43

  'S e Oidhche Shamhna prìomh chuspair a' phrògraim seo.

  First broadcast: 27 Oct 2009

  Image for Facal Oirbh 43 Not currently available
 12. Facal Oirbh 42

  Bithear a' toirt iomradh air cleachdadh sònraichte a bh' aca an Uibhist a Deas.

  First broadcast: 20 Oct 2009

  Image for Facal Oirbh 42 Not currently available
 13. Facal Oirbh 41

  Cluinnear Donnchadh MacMhathain a' toirt fiosrachadh mu thughadh.

  First broadcast: 15 Oct 2009

  Image for Facal Oirbh 41 Not currently available
 14. Facal Oirbh 41

  Cluinnear Donnchadh MacMhathain a' toirt fiosrachadh mu thughadh.

  First broadcast: 13 Oct 2009

  Image for Facal Oirbh 41 Not currently available
 15. Facal Oirbh 40

  Cluinnear cuimhneachain air oidhcheannan gealaich còmhla ri Mairead Nicleòid.

  First broadcast: 06 Oct 2009

  Image for Facal Oirbh 40 Not currently available
 16. Facal Oirbh 39

  Cluinnear mu na facail 's na cleachdaidhean a bha co-cheangailte ris an achadh-bhuana.

  First broadcast: 29 Sep 2009

  Image for Facal Oirbh 39 Not currently available
 17. Facal Oirbh 38

  Bithear a' beachdachadh air iasgach an langa agus iasgach chudaigean.

  First broadcast: 22 Sep 2009

  Image for Facal Oirbh 38 Not currently available
 18. Facal Oirbh 37

  'S e obair an arbhair agus an fheòir prìomh chuspair a' phrògraim seo.

  First broadcast: 15 Sep 2009

  Image for Facal Oirbh 37 Not currently available
 19. Facal Oirbh 36

  'S e Facal nan Each prìomh chuspair a' phrògraim seo.

  First broadcast: 08 Sep 2009

  Image for Facal Oirbh 36 Not currently available
 20. Facal Oirbh 35

  Bithear a' beachdachadh air an diofar eadar fuaran agus tobar, agus eadar bad agus beum.

  First broadcast: 01 Sep 2009

  Image for Facal Oirbh 35 Not currently available
 21. Facal Oirbh 34

  'S e craobhan leithid feàrna, droigheann dubh is learag prìomh chuspair a' phrògraim seo.

  First broadcast: 25 Aug 2009

  Image for Facal Oirbh 34 Not currently available
 22. Facal Oirbh 33

  'S e craobhan leithid giuthas, caorann, agus calltainn prìomh chuspair a’ phrògraim seo.

  First broadcast: 18 Aug 2009

  Image for Facal Oirbh 33 Not currently available
 23. Facal Oirbh 32

  Iomradh air spealadh, còmhla ri Lachaidh MacIllIosa à Stafainn san Eilean Sgitheanach.

  First broadcast: 11 Aug 2009

  Image for Facal Oirbh 32 Not currently available
 24. Facal Oirbh 31

  'S e obair na mònach prìomh chuspair a' phrògraim seo.

  First broadcast: 04 Aug 2009

  Image for Facal Oirbh 31 Not currently available
 25. Facal Oirbh 30

  Còmhradh air iomadh cuspair - nam measg, each seabhan, each gorm, is nathraichean.

  First broadcast: 28 Jul 2009

  Image for Facal Oirbh 30 Not currently available
 26. Facal Oirbh 29

  Bha an t-each a' faighinn urram sna bailtean, mar a dh'innis Seòras MacLeòid do dh'Iain.

  First broadcast: 21 Jul 2009

  Image for Facal Oirbh 29 Not currently available
 27. Facal Oirbh 28

  Tha Mòr NicLeòid ag innse mar a bhathas a' dèanamh gruth agus ìm.

  First broadcast: 14 Jul 2009

  Image for Facal Oirbh 28 Not currently available
 28. Facal Oirbh 27

  'S e an constabal, agus an obair a bha an urra ris, prìomh chuspair a' phrògraim seo.

  First broadcast: 07 Jul 2009

  Image for Facal Oirbh 27 Not currently available
 29. Facal Oirbh 26

  Iomradh air an obair a bha constabal a' dèanamh ann am baile.

  First broadcast: 30 Jun 2009

  Image for Facal Oirbh 26 Not currently available
 30. Facal Oirbh 25

  Bidh Seonaidh MacCoinnich a' toirt iomradh air ciamar a rùisgeas tu caora.

  First broadcast: 23 Jun 2009

  Image for Facal Oirbh 25 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss