Sorry, this episode is not currently available

Na Seoid

Seachdnar fhear agus nan cois dìreach aona bhoireannach - cruinneachadh de sheinneadairean cho math is a tha a' seinn an diugh sa Ghàidhlig. Màiri Anna NicUalraig agus Na Seòid: Aonghas MacPhàil, Calum Alaig Mac a Mhaoilein, Gillebrighde Mac Gille Mhaoil, Griogair Labhruidh, Seumas Greumach, Tormod MacArtair agus Norrie MacÌomhair air ard-ùrlar aig Feis Celtic Connections.

Take seven men all among the finest voices in a new generation of Gaelic singers and you have Na Seoid , a very special musical line-up. Mary Ann Kennedy joins Angus Macphail, Calum Alex Macmillan, Gillebride Macmillan, Grioghar Labhruidh, Norrie Maciver, Norman MacArthur and James Graham on stage at the Glasgow Royal Concert Hall during Celtic Connections.

45 minutes

Last on

Sun 8 Sep 2013 21:55

Credits

Role Contributor
ProducerAnn Morrison
DirectorDon Coutts
Added. Check out your playlist Dismiss