iPlayer Radio What's New?
Image for 14/04/2008

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

14/04/2008

Duration:
5 minutes
First broadcast:
Monday 14 April 2008

Tha litir bheag na seachdain-sa aig Ruaraidh MacIllEathain.

 • An Litir Bheag 153

  Tha mo smuaintean air Blàr Chùil Lodair an t-seachdain seo. Bha mi a’ leughadho chionn ghoirid mu Phàdraig Grannd. B’ e far-ainm Phàdraig Dubrach no AuldDubrach. Bha Pàdraig ainmeil. B’ esan am fear mu dheireadh a chaochail a bhaaig Blàr Chùil Lodair. Chaochail e ann an ochd ceud deug, fichead ’s a ceithir(1824).
  Rugadh Pàdraig Grannd ann am baile beag ann an sgìre Bràigh Mhàrr. Thasin ann an Siorrachd Obar Dheathain. Ann an Gàidhlig ’s e an t-ainm air a’ bhaileAn Dubh-bhruach. Ann am Beurla – Dubrach. Bha Seumasachd làidir anns ansgìre sin.
  Thàinig Bliadhna a’ Phrionnsa. Bha Pàdraig na thàillear. Sguir e an obairaige. Chaidh e an cois arm a’ Phrionnsa.Bha e treun. Bha e ri gaisgeachd aig Blàr Sliabh a’ Chlamhain – the Battleof Prestonpans. Ràinig e ìre sàirdseant-màidsear ann an arm a’ Phrionnsa. Bha efhathast anns an arm sin aig Cùil Lodair. Bha e air a chur an grèim. Chaidh e donphrìosan. Bha am prìosan ann an Sasainn.
  Ach rinn e dol-às. Thill e a dh’Alba. An ceann greis bha e a’ fuireach annan Gleann Lethnochd ann am Bràigh Aonghais.
  Phòs e tè Màiri Chuimeanach. Bha Màiri mòran na b’ òige na Pàdraig. Bhaise cuideachd à Bràigh Mhàrr. Bha dithis chloinne aca. Chaidh na bliadhnaicheanseachad. Bha Pàdraig is Màiri a’ fuireach ann an Gleann Lethnochd. ChaochailMàiri ann an ochd ceud deug ’s a h-aon-deug (1811).
  Bha Pàdraig – no Dubrach – ainmeil. Bha e air a bhith a-muigh leis a’Phrionnsa. Bha e a’ fàs sean. Bha e ag innse stòiridhean do dhaoine òga munbhliadhna aige còmhla ri Teàrlach Òg.
  Nuair a bha e uabhasach sean, thachair rudeigin iongantach dha. Bha e ceud’s a h-ochd (108) bliadhna a dh’aois. Thachair e ris an Rìgh. Dè thuirt an Rìgh ris?An robh Pàdraig duilich gun robh e air a bhith na reubaltach? Chì sinn an athsheachdain dè dìreach a thachair.
 • Faclan is abairtean

  Blàr Chùil Lodair: The Battle of Culloden; Pàdraig Grannd:Peter Grant; Dubrach: far-ainm: nickname; An Dubh-bhruach (W of Linn of Dee);b’ esan am fear mu dheireadh a chaochail a bha aig Blàr Chùil Lodair: he was thelast man to die [who died] who had been [was] at the Battle of Culloden; BràighMhàrr: Braemar; Siorrachd Obar Dheathain: Aberdeenshire; Seumasachd:Jacobitism; Bliadhna a’ Phrionnsa: 1745-6 (the year of the Prince); bha Pàdraigna thàillear: Peter was a tailor; sguir e an obair aige: he stopped his work; chaidhe an cois arm a’ Phrionnsa: he went along with the Prince’s army; treun: brave;bha e ri gaisgeachd: he was involved in heroic deeds (heroism); Blàr Sliabh a’Chlamhain: The Battle of Prestonpans (originally Gladmuir); sàirdseant-màidsear:sergeant-major; bha e air a chur an grèim: he was captured; chaidh e donphrìosan: he went to [the] prison; rinn e dol-às: he escaped; thill e a dh’Alba: hereturned to Scotland; an ceann greis: after a period; Gleann Lethnochd ann amBràigh Aonghais: Glen Lethnot in the Glens [upland area] of Angus; phòs e tèMàiri Chuimeanach: he married a [woman] Mary Cumming; mòran na b’ òige naPàdraig: much younger than Peter; à Bràigh Mhàrr: from Braemar; bha dithischloinne aca: they had two children; bha e air a bhith a-muigh leis a’ Phrionnsa:he had been out with the Prince; bha e a’ fàs sean: he was growing old; bha e aginnse stòiridhean do dhaoine òga: he was telling stories to young people; munbhliadhna aige còmhla ri Teàrlach Òg: about his year with Young Charles (theprince); thachair rudeigin iongantach dha: an amazing thing happened to him;thachair e ris an Rìgh: he met the king; an robh Pàdraig duilich gun robh e air abhith na reubaltach: was Peter sorry he had been a rebel?

Broadcasts

Tasglann / Archive

An Litir Bheag 122

Tha na Litrichean Bheaga uile anns an tasglann / Little Letters are in the archive.

Podcast

 1. Image for The Little Letter for Gaelic Learners

  The Little Letter for Gaelic Learners

  A simple letter for established Gaelic learners. Roddy Maclean has created this letter for learners…

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss