Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cruinneachadh nan Stiùbhartach

Anns a' phrògram seo, tha Coinneach Dòmhnallach a' taghadh bàrdachd is òrain às a' chruinneachadh aig Alasdair Stiùbhart. Cluinnear Gillebride MacIlleMhaoil a' seinn Mo Nighean Dubh tha Bòidheach Dubh, Art MacCarmaig le 'S Trom Leam an Airigh agus A Mhàiri Bhoidheach 's a Mhàiri Ghaolach, Uilleam MacMhathain le Feasgar Luain, Floraidh NicNèill le Mo Rùn Geal Òg, Iain Mac a' Bhrataich le Bidh Fonn Oirre Daonnan agus Màiri Mhoireasdean le Sann Thall ann an Sothaigh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 13 Apr 2014 10:00