Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cruinneachadh A' Ghilliosaich

An t-Ollamh Uilleam MacIllìosa le taghadh de bhàrdachd 's de dh'òrain às a' chruinneachadh aig Iain MacGillìosa. Cluinnear Seumas Greumach a' seinn Mo Shùil Ad Dheidh agus 'S Mor Mo Mhulad 's Is Lugha M' Eiselan, Penny Mhoiresdean le Duan na Muilgheartaich, Seonag NicChoinnich le Gur E M' Anam is M' Eudail, Donnie Murdo MacLeòid le Mi'm Shuidh Am Onar agus Ceit NicCaramaig le S' Daor a Cheannaich Mi'n t-Iasgaich. A' leughadh nan dàn tha Catrìona Mhoireach agus Calum Ros.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 6 Apr 2014 10:00