iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 5

Listen now 20 mins

Listen in pop-out player

Episode 5

Episode 5 of 5

Duration:
20 minutes
First broadcast:
Friday 27 May 2011

Eolas Creideimh agus Moraltachd do sgoilearan aig an dara ire. An t-seachdain-sa, Siddhartha Gautama. Religious and moral education: a look at Siddhartha Gautama.

 • Prògram 5 - Siddhartha Gautama

  Cuspair a' phrògraim - An creideamh Buddach

  'S ann mun phrionnsa Siddartha Gautama a tha an sgeulachd anns a’ phrògram seo. B’ e duine air leth beartach a bh’ann ach chuir e sin air chùl airson sireadh fìrinn agus gliocas a bheireadh dha inntinn chiùin thoilichte.

  Rugadh Siddhartha Gautama o chionn dà mhìle gu leth bliadhna ann an Nepal. Thug athair dha a h-uile fois agus cofhurtachd air an smaoinicheadh tu ach cha leigeadh e leis a dhol a-mach dhan t-saoghal. Bha Siddhartha mìriaraichte le bheatha agus cha b’urrainn dha gun a bhith smaoineachadh air an t-saoghal a bha a-muigh. Aon latha ghabh e a-mach. Chunnaic e seallaidhean a chuir iomagain mhòr air, acras, bàs agus bochdainn am measg an t-sluaigh. Thug seo air a bheatha atharrachadh. Dh’fhàg e na bh’aige agus chaidh e am measg an t-sluaigh a dh’ionnsachadh a bhith na dhuine naomh. Bha iomadach ceist air mu fhulangas dhaoine nam beatha, mu bhàs agus mun chruinne-cè uile. Na bheachd-san dh’fheumadh e rathad meadhan a ghabhail eadar a’ bheatha a bh’aige agus a’ bheatha bha e a’ faicinn mun cuairt air. Iomadach bliadhna an dèidh dha a dhachaigh fhàgail fhuair e freagairt a chòrd ris. ’S ann air an soilleireachadh seo a tha an t-ainm Buddha stèidhichte. Bha e a’ teagasg riaghailtean a shaoil e a chuidicheadh daoine air an t-slighe a ghabh e fhèin. Thuirt e gum bu chòir a bhith truasail ri daoine eile. Thuirt e gu robh rudan math anns a h-uile duine agus nach bu chòir naidheachdan breugach a sgaoileadh mu neach sam bith.

  An dèidh a' phrògraim:

  • Smaoinich co ris a bhiodh e coltach nam feumadh tu leigeil seachad na tha agad anns an t-saoghal a tha seo, mar a rinn Siddartha Gautama. Dè an rud bu mhotha air am biodh ionndrainn agad?

  • Rannsaichibh a-mach dè na Deich Riaghailtean a bh’aig Buddha.

  • Chan eil luchd-leantainn Buddha a’ creidsinn ann an dia sam bith. Beachdaichibh air cionnas a
  dh’obraicheadh no nach obraicheadh seo na ur beatha fhèin.

  • Dè na riaghailtean a dh’ fhaodadh a bhith againn anns an t-saoghal seo, gun chreideamh a bhith againn ann an dia sam bith, airson ‘s nach biodh mì-rian mun cuairt òirnn?

  • Do Hindus 's i abhainn naomh a tha anns an Abhainn Ganges. Lorgaibh an Ganges agus sgìre Nepal air a' chlàr-dùthcha.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss