Coinneach MacÌomhair

Coinneach MacÌomhair

Comhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach la. Debate, discussion and deliberation

On radio

All upcoming (5 new and 4 repeats)

Prògram Choinnich aig fichead bliadhna

Prògram Choinnich aig fichead bliadhna
Prògram Choinnich aig fichead bliadhna - Dihaoine 26 Giblinn 2013.

Fhuair Coinneach cèic airson cò latha breith a' phrògram

Fhuair Coinneach cèic airson cò latha breith a' phrògram
Fhuair Coinneach cèic airson cò latha breith a' phrògram agus e beò air an àidhear.