iPlayer Radio What's New?

Radio Reunited

Smaoinich airson diog – nam b' urrainn dhuibh bruidhinn ri luchd-èisteachd Radio nan Gaidheal ann an ceann ceithir fichead sa deich bliadhna, dè chanadh sibh riutha?

Dè na dòchasan a bhiodh agaibh airson ginealaich eile.

Dè na draghan a bhiodh oirbh?

Tha ceithir fichead bliadhna sa deich bhon a chaidh a chiad phrògram BBC air an aidhear agus gus a chomharrachadh, thèid trì mionaidean de ghuthan dhaoine le teachdaireachd bhon a h-uile ceàrnaidh dhen dùthaich a chraoladh air a h-uile seanail rèidio aig a’ BhBC aig an aon àm. Tachraidh seo Diciadain an ceathramh là deug den t-Samhainn.

'S e amas Radio Reunited a' sealltainn cho cumhachdail agus a tha an rèidio.

Faodaidh ur teachdaireachd a bhith ann an riochd comhairle no ceist, miann no mathanas. Faodaidh na briathran a bhith bhuaib’ fhèin no bho ur cuid chloinne. Faodaidh sibh bruidhinn ris na t-saoghal gu lèir no aon neach sònraichte - ‘s dòcha ogha?

Ma tha sibh airson pàirt a ghabhail, cuiribh thugainn ur smuaintean no ur teachdaireachd air post-dealain gu alba@bbc.co.uk air neo cuiribh fòn thugainn (an-asgaidh) gu 08000 967050.

Chan e farpais a tha seo, ach caran coltach ri teachdaireachd ann am botal, a sheòlas thairis nam bliadhnaichean.

Tha feadhainn ainmeil air na teachdaireachdan aca a' chlàradh - èist riutha an seo.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.