iPlayer Radio What's New?

Dèanamaid Adhradh Episode guide

 1. Fr Donald MacLeod - White Fathers

  Seirbheis shònraichte mun a' mhuir còmhla ri Mgr D MacLeòid, bho òrdan na White Fathers.

  First broadcast: 12 Jan 2014

  Image for Fr Donald MacLeod - White Fathers Not currently available
 2. Rev John A Robertson, Toronto Free Church

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Iain A Robasdan, Eaglais Shaor Thoronto.

  First broadcast: 05 Jan 2014

  Image for Rev John A Robertson, Toronto Free Church Not currently available
 3. Rev Angus Smith - Former Army and Oil Industry Chaplain

  Seirbheis a' comharrachadh ceud bliadhna bho thòisich a' Chiad Chogadh.

  First broadcast: 05 Jan 2014

  Image for Rev Angus Smith - Former Army and Oil Industry Chaplain Not currently available
 4. Kings Chapel, Aberdeen University 1963

  Seirbheis à tasglann a' BhBC bho 1963 còmhla ris an Urr Lachlann MacLeòid.

  First broadcast: 29 Dec 2013

  Image for Kings Chapel, Aberdeen University 1963 Not currently available
 5. Rev Ian Thomson - East Kilbride Free Church

  Còmhla ris an Urr Iain MacThòmais, Eaglais Shaor Chille Bhrìghde an Ear.

  First broadcast: 29 Dec 2013

  Image for Rev Ian Thomson - East Kilbride Free Church Not currently available
 6. Seirbheis Nollaig bho Sgoil MhicNeacail 1980

  Seirbheis Nollaig a chaidh a chlàradh ann an Sgoil MhicNeacail ann an 1980.

  First broadcast: 22 Dec 2013

  Image for Seirbheis Nollaig bho Sgoil MhicNeacail 1980 Not currently available
 7. Christmas Special with various clergy

  Seirbheis shònraicte de laoidhean is leughaidhean Nollaig.

  First broadcast: 22 Dec 2013

  Image for Christmas Special with various clergy Not currently available
 8. Advent Service with Rev Mairi Byers 2002

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Màiri Byers bho Eaglais na h-Alba 2002.

  First broadcast: 15 Dec 2013

  Image for Advent Service with Rev Mairi Byers 2002 Not currently available
 9. John Archie MacMillan

  Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein le seirbheis shònraichte airson an Aidmheint.

  First broadcast: 15 Dec 2013

  Image for John Archie MacMillan Not currently available
 10. Rev John Smith - Partick Free Church (Continuing)

  Seirbheis còmhla ris an Urr I Mac a' Ghobhainn, Eaglais Shaor Leantainneach Phartaig 2002.

  First broadcast: 08 Dec 2013

  Image for Rev John Smith - Partick Free Church (Continuing) Not currently available
 11. Prof Donald MacLeod

  Dèanamaid Adhradh còmhla ris an Oll. Urr Dòmhnall MacLeòid bhon Eaglais Shaor.

  First broadcast: 08 Dec 2013

  Image for Prof Donald MacLeod Not currently available
 12. Image for Rev John Smith - Partick Free Church (Continuing) Not currently available
 13. 01/12/2013

  Còmhla ris an Urr Tormod MacÌomhair bho Eaglais na h-Alba air an Tairbeart.

  First broadcast: 01 Dec 2013

  Image for 01/12/2013 Not currently available
 14. Archive Service form 1994 - Rev Murdo Smith, Scarista COS

  Seirbheis còmhla ris an Urr Murchadh Mac a' Ghobhainn, Eaglais na h-Alba, Sgarasta.

  First broadcast: 24 Nov 2013

  Image for Archive Service form 1994 - Rev Murdo Smith, Scarista COS Not currently available
 15. Rev Murdo A MacLeod , Free Church Continuing, Snizort, Skye

  Còmhla ris an Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt.

  First broadcast: 24 Nov 2013

  Image for Rev Murdo A MacLeod , Free Church Continuing, Snizort, Skye Not currently available
 16. Harvest Thanksgiving Service from 1986

  Seirbheis Taingealachd an Fhoghair bho 1986 bho Eaglais Shaor Phort Rìgh.

  First broadcast: 17 Nov 2013

  Image for Harvest Thanksgiving Service from 1986 Not currently available
 17. Harvest Thanksgiving Service - Rev Roddy MacKinnon, Church of Scotland

  Seirbheis Taingealachd an Fhoghair còmhla ris an Urr R MacFhionghain, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 17 Nov 2013

  Image for Harvest Thanksgiving Service - Rev Roddy MacKinnon, Church of Scotland Not currently available
 18. 10/11/2013

  Seirbheis Didòmhnaich Cuimhneachaidh bho 1988 còmhla ris an Urr Iain (Jack) MacLeòid.

  First broadcast: 10 Nov 2013

  Image for 10/11/2013 Not currently available
 19. 10/11/2013

  An t-Urr Donaidh MacSuain le seirbheis airson Didòmhnaich Cuimhneachaidh.

  First broadcast: 10 Nov 2013

  Image for 10/11/2013 Not currently available
 20. Rev Calum Macleod former minister of Howard St Andrews COS, Kilmarnock

  Seirbheis à tasglann a' BhBC comhla ris an Urr Calum MacLeòid, Eaglais na h-Alba 1993.

  First broadcast: 03 Nov 2013

  Image for Rev Calum Macleod former minister of Howard St Andrews COS, Kilmarnock Not currently available
 21. Donald John Morrison - Evangelist Free Church (Continuing)

  Còmhla ri Dòmhnall I Moireasdan, soisgeulaiche, An Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhirnis.

  First broadcast: 03 Nov 2013

  Image for Donald John Morrison - Evangelist Free Church (Continuing) Not currently available
 22. An t-urr Coinneach Dòmhnallach

  Seirbheis à tasglann a' BhBC leis an Urr C Dòmhnallach, Eaglais na h-Alba, Loch Carran.

  First broadcast: 27 Oct 2013

  Image for An t-urr Coinneach Dòmhnallach Not currently available
 23. Rev Dr Iain D Campbell

  Còmhla ris an Oll. Urr Iain D Caimbeul, ministear Eaglais Shaor an Rubha.

  First broadcast: 27 Oct 2013

  Image for Rev Dr Iain D Campbell Not currently available
 24. 20/10/2013

  Seirbheis à tasglann a' BhBC bho 1994 còmhla ris an Urr D MacRath, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 20 Oct 2013

  Image for 20/10/2013 Not currently available
 25. An t-Urr Dòmhnall I Moireasdan, ministear-cuideachaidh, Eaglais na h-Alba, an Tairbeart

  Còmhla ri Dòmhnall I Moireasdan, ministear-cuideachaidh, Eaglais na h-Alba, an Tairbeart.

  First broadcast: 20 Oct 2013

  Image for An t-Urr Dòmhnall I Moireasdan, ministear-cuideachaidh, Eaglais na h-Alba, an Tairbeart Not currently available
 26. 1988 Mod Gaelic Service - St Columba's Church of Scotland, Glaswgow

  Seirbheis a' Mhòid bho Eaglais Naomh Chaluim Chille ann an Glaschu 1988.

  First broadcast: 13 Oct 2013

  Image for 1988 Mod Gaelic Service - St Columba's Church of Scotland, Glaswgow Not currently available
 27. An t-Urr Ruairidh MacIllEathain bhon Eaglais Shaor

  Còmhla ris an Urr Ruairidh MacIllEathain bhon Eaglais Shaor.

  First broadcast: 13 Oct 2013

  Image for An t-Urr Ruairidh MacIllEathain bhon Eaglais Shaor Not currently available
 28. An t-Urr Cailean MacLeòid

  2/2. Dèanamaid Adhradh à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urramach Cailean MacLeòid bho 2003

  First broadcast: 06 Oct 2013

  Image for An t-Urr Cailean MacLeòid Not currently available
 29. Rev Kenneth Stewart RPC

  Còmhla ris an Urr Coinneach Stiùbhart, bho Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu.

  First broadcast: 06 Oct 2013

  Image for Rev Kenneth Stewart RPC Not currently available
 30. An t-Urr Cailean MacLeòid

  Dèanamaid Adhradh à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urramach Cailean MacLeòid bho 2003.

  First broadcast: 29 Sep 2013

  Image for An t-Urr Cailean MacLeòid Not currently available

Copyright © 2014 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss