iPlayer Radio What's New?

Dèanamaid Adhradh Episode guide

 1. An Canan Calum MacNèill bho 1995

  Seirbheis Didòmhnaich na Càisg còmhla ris a' Chanan Calum MacNèill (nach maireann).

  First broadcast: 20 Apr 2014

  Image for An Canan Calum MacNèill bho 1995 This episode will be available soon
 2. Seirbheis Didòmhnaich na Càisge à Bhatarsaigh

  Seirbheis Didòmhnaich na Càisge à Eaglais Moire nan Tonn agus Naomh Eòin, Bhatarsaigh.

  First broadcast: 20 Apr 2014

  Image for Seirbheis Didòmhnaich na Càisge à Bhatarsaigh This episode will be available soon
 3. An t-Urr Iain Fearghasdan 2001

  Seirbheis bho 2001 còmhla ris an Urr Iain Fearghasdan nach maireann bho Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 13 Apr 2014

 4. Didòmhnaich Slat Phailm le Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein

  Seirbheis airson Didòmhnaich Slat Phailm còmhla ri Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein.

  First broadcast: 13 Apr 2014

 5. An t-Urr Seumas Dòmhnallach, Eaglais na h-Alba 1986

  Seirbheis bho 1986 à Eaglais na h-Alba am Barabhas còmhla ris an Urr Seumas Dòmhnallach.

  First broadcast: 06 Apr 2014

  Image for An t-Urr Seumas Dòmhnallach, Eaglais na h-Alba 1986 Not currently available
 6. An t-Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach

  Còmhla ris an Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach.

  First broadcast: 06 Apr 2014

  Image for An t-Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach Not currently available
 7. An Canan Iain A MacNèill

  Seirbheis à tasglann a' BhBC bho 1985 còmhla ris a' Chanan Iain A MacNèill.

  First broadcast: 30 Mar 2014

  Image for An Canan Iain A MacNèill Not currently available
 8. An t-Urr Coinneach Dòmhnallach, Eaglais na h-Alba

  Còmhla ris an Urr Coinneach Dòmhnallach, Ministear Cuideachaidh ann an Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 30 Mar 2014

  Image for An t-Urr Coinneach Dòmhnallach, Eaglais na h-Alba Not currently available
 9. An t-Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair - 1988

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair nach maireann.

  First broadcast: 23 Mar 2014

  Image for An t-Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair - 1988 Not currently available
 10. An t-Urr Niall Seathach bhon Eaglais Shaor

  Seirbheis còmhla ris an Urr Niall Seathach bhon Eaglais Shaor.

  First broadcast: 23 Mar 2014

  Image for An t-Urr Niall Seathach bhon Eaglais Shaor Not currently available
 11. An t-Urr Ailean Moireach, an Eaglais Shaor Leantainneach

  Còmhla ris an Urr Ailean Moireach, an Eaglais Shaor Leantainneach, Brùra is Asaint.

  First broadcast: 16 Mar 2014

  Image for An t-Urr Ailean Moireach, an Eaglais Shaor Leantainneach Not currently available
 12. An t- Urr Eàirdsidh Mac a' Phiocair, Eaglais na h-Alba 1988

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair bho1988.

  First broadcast: 09 Mar 2014

  Image for An t- Urr Eàirdsidh Mac a' Phiocair, Eaglais na h-Alba 1988 Not currently available
 13. An t-Urr. Iain MacAsgail, Eaglais Shaor Ros Cuithne

  Còmhla ris an Urr Iain MacAsgaill, Eaglais Shaor Ros Cuithne.

  First broadcast: 09 Mar 2014

  Image for An t-Urr. Iain MacAsgail, Eaglais Shaor Ros Cuithne Not currently available
 14. William Stewart Missionary

  Seirbheis còmhla ri Uilleam Stiùbhart a bha na mhiseanaraidh aig Eaglais na h-Alba (1986).

  First broadcast: 02 Mar 2014

  Image for William Stewart Missionary Not currently available
 15. Canon Donald MacKay

  Còmhla ris a' Chanan Dòmhnall MacAoidh, sagart paraiste Ceann a Deas Uibhist 's Èirisgeidh

  First broadcast: 02 Mar 2014

  Image for Canon Donald MacKay Not currently available
 16. Rev Duncan MacKinnon, Church of Scotland 1987 - 3/3

  Seirbheis bho 1987 còmhla ris an Urr Donnchadh MacFhionghain, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 23 Feb 2014

  Image for Rev Duncan MacKinnon, Church of Scotland 1987 - 3/3 Not currently available
 17. Rev Hector MacKenzie, Army Chaplain

  Còmhla ris an Urr Eachann MacCoinnich, a tha na mhinistear anns an Arm.

  First broadcast: 23 Feb 2014

  Image for Rev Hector MacKenzie, Army Chaplain Not currently available
 18. Rev Duncan MacKinnon - COS 1987 - 2/3

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Donnchadh MacFhionghuin, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 16 Feb 2014

  Image for Rev Duncan MacKinnon - COS 1987 - 2/3 Not currently available
 19. Donald John Morrison - Evangelist FCC

  Còmhla ri D I Moireasdan, soisgeulaiche san Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhir Nis.

  First broadcast: 16 Feb 2014

  Image for Donald John Morrison - Evangelist FCC Not currently available
 20. Rev Duncan MacKinnon 1/3 - 1987

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Donnchadh MacFhionghuin, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 09 Feb 2014

  Image for Rev Duncan MacKinnon 1/3 - 1987 Not currently available
 21. Rev Dr Roddy MacLeod COS

  Còmhla ris an Oll Urr Ruairidh MacLeòid bho Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 09 Feb 2014

  Image for Rev Dr Roddy MacLeod COS Not currently available
 22. Missionary James Nicolson 1986

  Seirbheis bho 1986 còmhla ri Seumas MacNeacail, miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 02 Feb 2014

  Image for Missionary James Nicolson 1986 Not currently available
 23. Rev James MacIver, Free Church Knock

  Còmhla ris an Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor a' Chnuic san Rubha ann an Leòdhas.

  First broadcast: 02 Feb 2014

  Image for Rev James MacIver, Free Church Knock Not currently available
 24. Rev John Morrison retired Free Church Continuing

  Seirbheis bho 2002 còmhla ris an Urr Iain Moireasdan, an Eaglais Shaor Leantainneach.

  First broadcast: 26 Jan 2014

  Image for Rev John Morrison retired Free Church Continuing Not currently available
 25. Rev Kenny MacDonald - Free Church Cont Scalpay

  Còmhla ris an Urr Coinneach Dòmhnallach, Eaglais Shaor Leantainneach, Sgalpaigh.

  First broadcast: 26 Jan 2014

  Image for Rev Kenny MacDonald - Free Church Cont Scalpay Not currently available
 26. Rev Roddy J Campbel from 2002

  Seirbheis còmhla ris an Urr R I Caimbeul, Eaglais Shaor Tholastaidh fo Thuath.

  First broadcast: 19 Jan 2014

  Image for Rev Roddy J Campbel from 2002 Not currently available
 27. Rev Hugh Stewart - COS

  Còmhla ris an Urr Ùisdean Stiùbhart, Eaglais na h-Alba ann an sgìr' Ùig agus Bheàrnaraigh.

  First broadcast: 19 Jan 2014

  Image for Rev Hugh Stewart - COS Not currently available
 28. Rev Roddy John Campbell - Tolsta Free Church 02

  Seirbheis bho 2002 còmhla ris an Urr R I Caimbeul, Eaglais Shaor Tholastaidh fo Thuath.

  First broadcast: 12 Jan 2014

  Image for Rev Roddy John Campbell - Tolsta Free Church 02 Not currently available
 29. Fr Donald MacLeod - White Fathers

  Seirbheis shònraichte mun a' mhuir còmhla ri Mgr D MacLeòid, bho òrdan na White Fathers.

  First broadcast: 12 Jan 2014

  Image for Fr Donald MacLeod - White Fathers Not currently available
 30. Rev John A Robertson, Toronto Free Church

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Iain A Robasdan, Eaglais Shaor Thoronto.

  First broadcast: 05 Jan 2014

  Image for Rev John A Robertson, Toronto Free Church Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.