iPlayer Radio What's New?

Dèanamaid Adhradh Episode guide

 1. An t-Urr Donnchadh MacFhionghuin 1995 - 1/2

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Donnchadh MacFhionghuin bho 1995.

  First broadcast: 30 Nov 2014

  Image for An t-Urr Donnchadh MacFhionghuin 1995 - 1/2 This episode will be available soon
 2. An t-Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor a' Chnuic san Rubha ann an Leòdhas

  Còmhla ris an Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor a' Chnuic san Rubha ann an Leòdhas.

  First broadcast: 30 Nov 2014

  Image for An t-Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor a' Chnuic san Rubha ann an Leòdhas This episode will be available soon
 3. An t-Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba, Port Righ 1995

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba 1995.

  First broadcast: 23 Nov 2014

 4. An t-Urr Ùisdean Stiùbhart, ministear Eaglais na h-Alba Beàrnaraigh agus Ùige

  An t-Urr Ùisdean Stiùbhart, ministear Eaglais na h-Alba Beàrnaraigh agus Ùige.

  First broadcast: 23 Nov 2014

 5. An t-Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba 1995 - 1/2

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 16 Nov 2014

 6. Dòmhnall Iain Moireasdan, searmonaiche aig an Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhir Nis

  Còmhla ri D I Moireasdan, searmonaiche san Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhir Nis.

  First broadcast: 16 Nov 2014

 7. Seirbheis Didòmhnaich Cuimhneachaidh - An t-Oll Urr Ruairidh MacLeòid

  Seirbheis airson Didòmhnaich Cuimhneachaidh còmhla ris an Oll Urr Ruairidh MacLeòid.

  First broadcast: 09 Nov 2014

 8. An t-Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair 1994

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair nach maireann.

  First broadcast: 02 Nov 2014

 9. An t-Urr Calum Iain MacLeòid, ministear Eaglais Shaor a' Bhac ann an Leòdhas

  Còmhla ris an Urr Calum Iain MacLeòid, ministear Eaglais Shaor a' Bhac ann an Leòdhas.

  First broadcast: 02 Nov 2014

 10. An t-Urr Aonghas MacLeòid, Eaglais Shaor an Rubha 1994

  Archive gaelic religious service.

  First broadcast: 26 Oct 2014

  Image for An t-Urr Aonghas MacLeòid, Eaglais Shaor an Rubha 1994 Not currently available
 11. Graham Moireasdan, searmonaiche, Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu

  Còmhla ri Graham Moireasdan, searmonaiche aig Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu.

  First broadcast: 26 Oct 2014

  Image for Graham Moireasdan, searmonaiche, Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu Not currently available
 12. An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach, Eilean Arainn

  Còmhla ris an Urr Dòmhnall MacLeòid bhon Eaglais Shaor Leantainneach ann an Eilean Arainn.

  First broadcast: 19 Oct 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach, Eilean Arainn Not currently available
 13. Seirbheis a' Mhòid, Inbhir Nis 2014

  Seirbheis a' Mhòid a' tighinn thugainn beò bho Àrd-Eaglais Inbhir Nis.

  First broadcast: 12 Oct 2014

  Image for Seirbheis a' Mhòid, Inbhir Nis 2014 Not currently available
 14. 12/10/2014

  Seirbheis còmhla ri Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein.

  First broadcast: 12 Oct 2014

  Image for 12/10/2014 Not currently available
 15. Seirbheis a' Mhòid, Àrd Ruigh 1993 - an t-Urr Jack MacArtair agus Mgr Dòmhnall Cuimeanach

  Seirbheis bho Mhòd Àrd Ruighe an '93 leis an Urr Jack MacArtair 's Mgr Dòmhnall Cuimeanach

  First broadcast: 05 Oct 2014

  Image for Seirbheis a' Mhòid, Àrd Ruigh 1993 - an t-Urr Jack MacArtair agus Mgr Dòmhnall Cuimeanach Not currently available
 16. An t-Urr Dòmhnall MacIllFhinnein, Eaglais na h-Alba

  Seirbheis còmhla ris an Urr Dòmhnall MacIllFhinnein, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 05 Oct 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacIllFhinnein, Eaglais na h-Alba Not currently available
 17. Iain Caimbeul, Miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba 1987

  Seirbheis bho 1987 còmhla ri Iain Caimbeul, miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 28 Sep 2014

  Image for Iain Caimbeul, Miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba 1987 Not currently available
 18. An t-Urr Iain Mac a' Ghobhainn bho 1996

  Seirbheis bho 1996 còmhla ris an Urr Iain Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 21 Sep 2014

  Image for An t-Urr Iain Mac a' Ghobhainn bho 1996 Not currently available
 19. An t-Urr Cailean T MacCoinnich bho 1987

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Cailean T MacCoinnich bho 1987.

  First broadcast: 14 Sep 2014

  Image for An t-Urr Cailean T MacCoinnich bho 1987 Not currently available
 20. An t-Urr Dòmhnall MacAoidh, Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2

  Seirbheis còmhla ris an Urr Dòmhnall MacAoidh bho Eaglais na h-Alba 1995.

  First broadcast: 07 Sep 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacAoidh, Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2 Not currently available
 21. An t-Urr Domhnall MacAoidh bho 1995 - 1/2

  Seirbheis còmhla ris an Urr Dòmhnall MacAoidh, Eaglais na h-Alba 1995.

  First broadcast: 31 Aug 2014

  Image for An t-Urr Domhnall MacAoidh bho 1995 - 1/2 Not currently available
 22. An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 2/2

  2/2. Seirbheis còmhla ris an Urr Coinneach Fearghasdan, Eaglais Shaor Chrois 2002.

  First broadcast: 24 Aug 2014

  Image for An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 2/2 Not currently available
 23. An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 1/2

  1/2. Seirbheis còmhla ris an Urr Coinneach Fearghasdan, Eaglais Shaor Chrois 2002.

  First broadcast: 17 Aug 2014

  Image for An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 1/2 Not currently available
 24. An t-Urr Jack MacArtair (nach maireann) bho Eaglais na h-Alba 2002

  Seirbheis bho 2002 còmhla ris an Urr Jack MacArtair (nach maireann) bho Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 10 Aug 2014

  Image for An t-Urr Jack MacArtair (nach maireann) bho Eaglais na h-Alba 2002 Not currently available
 25. Image for An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt 1992 - 2/2 Not currently available
 26. An t-Urr Eachann MacCoinnich - Seirbheis a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thoisich An Cogadh Mòr

  Seirbheis shònraichte a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thòisich An Cogadh Mòr.

  First broadcast: 03 Aug 2014

  Image for An t-Urr Eachann MacCoinnich - Seirbheis a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thoisich An Cogadh Mòr Not currently available
 27. An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt ann an1992

  Seirbheis bho 1992 còmhla ris an Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt.

  First broadcast: 27 Jul 2014

  Image for An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt ann an1992 Not currently available
 28. An t-Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach 2003

  Seirbheis bho 2003 còmhla ris an Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach.

  First broadcast: 20 Jul 2014

  Image for An t-Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach 2003 Not currently available
 29. An t-Oll Dòmhnall Meek bho 1996

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Oll Dòmhnall Meek bho 1996.

  First broadcast: 13 Jul 2014

  Image for An t-Oll Dòmhnall Meek bho 1996 Not currently available
 30. An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994 - 2/2

  Còmhla ris an Urr D I Moireasdan, ministear-cuideachaidh, Eaglais na h-Alba, an Tairbeart.

  First broadcast: 06 Jul 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994 - 2/2 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss