This programme is not currently available on BBC iPlayer

Firinn Is Draoidheachd

Anns an t-seachdamh linn deug sgrìobh ministeir eaglais Raibeart Kirk leabhar The Secret Commonwealth a' cuir an cèill mar a bha e a' creidsinn ann an sìthichean agus mar a bha eisin a' faicinn an t-saoghal aca. Ged a bha na bu lugha is na bu lugha a' creidsinn unnta tro na bliadhnachan lean na sgeulachdan mun deidhinn a' toirt buaidh an da chuid air sgrìobhadairean agus luchd-ealain. Tha am film a' rannsachadh de a bha a toirt air daoine a bhi a' creidsinn unnta tro bhi a' toirt sùil air beatha Kirk fhèin.

Drama-documentary exploring Scottish fairy belief through the life of 17th-century writer Robert Kirk. Kirk believed in fairies and wrote a book, The Secret Commonwealth, describing their world. Although Kirk was a minister, he reconciled his belief in fairies with Christianity. Even after widespread belief in fairies died out, they continued to influence artists and writers. Peter Pan is the direct descendant of the fairies Robert Kirk saw. The film explores possible rational explanations for belief in fairies - the distant memory of a vanished race, hallucinogenic mushrooms, and a sleep disorder that makes people believe today that they have encountered aliens.

45 minutes

Last on

Sun 7 Jun 2009 21:00