This programme is not currently available on BBC iPlayer

An Tarsainn

Ann an 2003 chuireadh dealbh-chluiche air chois anns an Eilean Sgitheanach a' comharrachadh gu robh 200 bliadhna bho thog 800 de Ghàidheil oirre gu saoghal ur air Eilean a' Phrionnsa. Bha iad a' gabhail cothrom air sgeama a steidhicheadh leis a' Morair Selkirk agus tha am prògram seo a chaidh a' chlàradh aig am nan cuimhneachan ag innse sgeulachd an luchd-siubhail agus a' rannsachadh an dìleab.

In 2003 a community play was staged on the island of Skye to mark the 200th anniversary of the departure of 800 Highlanders on a hazardous sea voyage to Prince Edward Island. They were participating in a scheme established by the then Lord Selkirk to help beleagured Gaelic communites settle in Canada. This documentary, made at the tìme of the celebration, tells the story of these travellers and examines their legacy to the islanders of today.

45 minutes

Last on

Sun 31 May 2009 21:00