Do thidsearan agus pàrantan mun phrògram

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a thòiseachadh mu ìomhaigh cuirp, buaidh comhaoisean, agus an t-eallach a tha ìomhaighean nach eil fìrinneach anns na meadhanan a’ cur air daoine òga. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used to generate general discussion about body image, peer pressure and the burden young people feel from unrealistic portrayal in the media. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

An latha mus eil i dol air chuairt a-mach air an dùthaich, tha Lara a’ mothachadh gu bheil gaoisidean a’ fàs na h-achlaisean agus air a casan. Chan eil i airson ‘s gum mothaich duine, ‘s le sin tha i ga fhalach fo iomadh geansaidh trom.

The day before a hike in the country, Lara starts to notice that she has hair under her arms and on her legs. She doesn't want anybody to see it so she hides under layers of heavy jumpers.

Anns a’ Chlas

Faodar am prògram seo a chleachdadh airson còmhradh a thòiseachadh mu ìomhaigh cuirp, buaidh comhaoisean, agus an t-eallach a tha ìomhaighean nach eil fìrinneach air an telebhisean, ann am filmichean agus ann am meadhanan eile a’ cur air daoine òga.

Faodaidh e cuideachd deasbad a bhrosnachadh mu co-dhiù am bu choir gaoisidean a thoirt air falbh. Bu chòir dèanamh cinnteach gu bheil pàirt aig beachdan co-cheangailte ri creideamh agus adhbharan moralta san deasbad airson an fharsaingeachd as motha a ghabhas de bheachdan a thoirt chun na cùis.

Bu chòir do thidsearan comhairle a ghabhail a thaobh poileasaidh na sgoile air Slàinte agus Sunnd, agus gu sònraichte air Dàimhean, Slàinte-ghnèitheasach agus Pàrantachd airson freagarrachd a’ phrògram a dhearbhadh agus airson faighinn a-mach a bheil cead phàrantan a dhìth.

CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean: