Canllawiau Pleidleisio Cyffredinol

Canllawiau Pleidleisio Cyffredinol cystadleuaeth Brwydr y Bandiau.

 • Y gynulleidfa fydd yn penderfynu pwy sydd yn ennill y rownd derfynol dwy bleidlais ffon a neges testun. Caiff y rhifau a'r dull o bleidleisio eu hybu ledled gwasanaethau BBC Radio Cymru gan hefyd fod ar gael ar wefan BBC Radio Cymru a gwefannau'r Mentrau Iaith.
 • Caiff y Rownd Gyn-Derfynol eu darlledu ar wasanaethau BBC Radio Cymru ar Fawrth 12, 13 ac 14 2013 rhwng 19:00 a 22:00, gyda'r llinellau ffôn yn agor am 20:15 a chau am 21:30. Ni fydd cyhoeddiad yn cael ei wneud cyn 21:58.
 • Caiff y Rownd Derfynol ei darlledu ar C2 ar BBC Radio Cymru am 8pm Ebrill 10 2013 gyda'r llinellau ffôn yn agor am 20:15 a chau am 21:30. Ni fydd cyhoeddiad yn cael ei wneud cyn 21:58.
 • Mae'r pleidleisiau ffôn a neges testun yn agor a chau fel nodir uchod. Ni chaiff pleidleisiau a dderbynnir tu allan i'r amserau yma eu cyfri, er efallai y byddant yn costio arian. Fe all yr amseroedd pleidleisio newid.
 • Byddwn yn monitro ac yn cyfyngu'r nifer o bleidleisiau a geir o un rhif ffon/ ffon symudol, (mwyafrif o 3 pleidlais), er mwyn sicrhau tegwch.
 • Ni fyddwch yn gallu pleidleisio os ydych yn gwrthod datgelu eich rhif ffon. Os nad yw eich rhif yn cael ei ddatgelu, bydd angen i chi ail-alw gan ddeialu 1470 cyn y rhif pleidleisio.
 • Os bydd y bleidlais yn gyfartal bydd y beirniaid yn penderfynu pwy yw'r enillydd, a bydd gan gadeirydd y beirniaid air terfynol.
 • Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ganslo neu atal pleidleisiau unrhyw adeg.
 • Mae pob pleidlais ffôn yn costio 15c o linell BT. Gall galwadau o ffonau symudol a rhwydweithiau eraill fod yn uwch.
 • Rhaid i'r rheiny sy'n pleidleisio gael caniatâd yr un sy'n talu'r bil ffôn cyn pleidleisio.
 • Mae gan y BBC yr hawl i ddiarddel pleidleisiau os oes ganddi amheuaeth bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd neu os yw'n amau bod ymgais wedi bod i drefnu'r pleidleisio.
 • Ni all y BBC, ei hisgontractwyr, is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant technegol neu ddiffygion neu unrhyw broblem gydag unrhyw rwydwaith ffôn neu linell, system, gweinyddwr, darparwr neu arall allai arwain at golli pleidlais neu bleidlais heb ei chofnodi.
 • Dilynwch y ddolen yma i ddarllen côd ymddygiad cystadlaethau y BBC.
 • Gweinyddir y gystadleuaeth gan y BBC ac mae'n atebol i ddeddf gwlad Lloegr a Chymru.