Rheolau Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru a C2 BBC Radio Cymru.

1. Pwy sy'n cystadlu?

Mae'r gystadleuaeth yn agored i grwpiau (o nifer resymol) neu unigolyn sydd yn byw yng Nghymru, ac sydd yn canu yn unrhyw arddull roc/ hip-hop/ gwerin/ acwstig/ jazz/ pop/ gwlad/ blŵs etc. ond dan yr amodau isod

  • Rhaid i'r unigolyn neu o leiaf hanner yr aelodau mewn grŵp fod yn 21 mlwydd oed neu iau, a rhaid i bob unigolyn fod dros 16 mlwydd oed.
  • Nid yw'r Grwpiau neu'r unigolyn wedi rhyddhau albwm, sengl neu EP yn fasnachol (ar werth yn y siopau). Gall y rhai sydd wedi cyfrannu traciau at CDs aml gyfrannog gystadlu.
  • Ni chaniateir i aelodau staff BBC na'u perthnasau gystadlu, nac ychwaith unrhyw berthynas agos neu staff i fudiadau neu unigolion sydd yn gysylltiedig a'r gystadleuaeth
  • Mae'n bosibl y gofynnir i ymgeiswyr brofi oedran, enw a chyfeiriad a hawl i gystadlu.
  • Gofynnir am ganiatâd rhiant neu warcheidwad pan fo'n anghenraid, oherwydd cyfraith gwlad neu ganllawiau'r BBC.

2. Sut i gystadlu?

Gall unrhyw grŵp neu unigolyn anfon MP3 neu gyswllt Soundcolud yn cynnwys hyd at dair cân Gymraeg i c2@bbc.co.uk ynghyd a pheth defnyddiau megis lluniau neu fideos addas ar gyfer safle’r we. Mae'n rhaid i o leiaf un gân fod yn gwbl wreiddiol (cerddoriaeth a geiriau), ond caniateir i'r gân gyntaf a berfformir fod yn 'cover version' o unrhyw gan gyda geiriau Cymraeg. Ni fydd y gân yma yn cael ei darlledu ar y radio os fydd y band yn llwyddiannus ond gall fod yn rhan o’r perfformiad yn y rownd gyntaf.Bydd rhaid i'r gan /caneuon gwreiddiol fod yn addas i ddarlledu ar y radio (hynny yw, bod y iaith a'r cynnwys yn cyd-fynd a safonau golygyddol y BBC). Am ragor o fanylion ewch i www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines.

3. Y Rowndiau

Bydd tair rownd i'r gystadleuaeth:

Gall nifer y rowndiau neu nifer y cystadleuwyr ym mhob rownd gael eu haddasu os yw nifer y cystadleuwyr yn anigonnol.

Rownd 1 (Y Rowndiau Sirol)

Bydd recordiadau’r bandiau yn cael eu hasesu gan dri beirniad gan feirniaid diduedd ar sail yr alawon, y geiriau, doniau cerddorol a'r argraff gyffredinol a wnaeth y perfformiad. Bydd un beirniad wedi ei benodi i fod yn gadeirydd, ac mewn unrhyw bleidlais gyfartal gan Gadeirydd y beirniaid y gair olaf. Bydd y tri band cryfaf yn ôl barn y beirniad yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf.

Os nad oes digon o fandiau/ unigolion wedi dangos diddordeb / yn gymwys i gystadlu gall y beirniad ddewis pedwerydd a phumed band mewn ardaloedd eraill i fynd ymlaen i’r rownd nesaf.

Bydd tair ardal yn y rowndiau cyntaf :-

Gogledd

De Orllewin

De-ddwyrain

Hawliau'r cystadleuwyr

Mae'r cystadleuwyr, wrth gyflwyno defnyddiau i'r BBC (yn cynnwys lluniau, testun, graffeg, fideo neu sain) yn rhoi i'r BBC hawl, di-dâl, i ddefnyddio'r deunydd (gan gynnwys eu newid a'u haddasu oherwydd rhesymau golygyddol a gofynion gweithredol) ar gyfer gwasanaethau'r BBC ac unrhyw gyfrwng byd eang (gan gynnwys gwefannau'r BBC sydd yn agored i ddefnyddwyr rhyngwladol). Mewn rhai amgylchiadau gall y BBC rannu eich cyfraniad gyda phartneriaid dibynadwy eraill yn ogystal.

Y cystadleuwyr fydd yn parhau yn berchnogion hawlfraint eu cyfraniad, ac nid yw'r caniatâd a roddir i'r BBC yn unigryw, felly gall y cystadleuydd barhau i ddefnyddio deunyddiau fel y dymunant gan gynnwys caniatáu i eraill ei ddefnyddio.

Gofynnir i'r cystadleuydd/wyr gadarnhau fod unrhyw ddefnyddiau a gyflwynir ganddynt ac a ddefnyddir gan y BBC (a.) yn waith gwreiddiol o'u heiddo hwy, ac nad yw'n difrïo neb nac yn torri deddfau y D.U. (b.) fod ganddynt yr hawl i ganiatáu i'r BBC eu defnyddio fel y nodir uchod ac (c.) fod y cystadleuydd/wyr wedi sicrhau caniatâd unrhyw berson y gellir ei adnabod (neu ei riant neu ei warcheidwad os ydynt dan 16 oed) yn y defnyddiau.

Bydd y BBC fel arfer yn cydnabod cyfranwyr wrth eu henw, oni bai fod cais iddynt beidio, ond oherwydd anawsterau cynhyrchiad nid yw hynny bob amser yn bosibl. Ar adegau gallai'r BBC orfod cysylltu gyda'r cystadleuwyr oherwydd gofynion gweinyddol neu i gadarnhau elfennau yn ymwneud a'r defnyddiau neu brosiect benodol. Y mae gwybodaeth lawn yng nghylch pryd a sut y bydd y BBC yn cysylltu a chi i'w gael dan y teitl Polisi Preifatrwydd ar www.bbc.co.uk, ond gall amrywiadau lleol fodoli.

Os nad yw cystadleuwyr yn cytuno i roi'r caniatâd a ddisgrifir uchod i'r BBC, byddai'n well iddynt beidio cystadlu.

Mae'n rhaid i'r holl ganeuon fod yn addas i'w darlledu ar y radio (hynny yw, bod y iaith a'r cynnwys yn weddus).

Rownd 2 – rowndiau cyn-derfynol

Bydd o leia naw band yn perfformio tair can o flaen cynulleidfa mewn lleoliad yn eu hardal, trefnir hyn gan y Mentrau Iaith lleol. Bydd y naw band llwyddiannus yn Rownd 1 yn dewis un gan a ddefnyddir fel can y gystadleuaeth ganddynt. Bydd tîm cynhyrchu C2, Radio Cymru yn recordio'r cystadleuwyr yn perfformio'n fyw yn y rownd hon er mwyn darlledu'r perfformiad yn ystod rhaglen y rownd gynderfynol. Bydd tîm cynhyrchu C2 hefyd yn tynnu lluniau/fideo i'w rhoi ar wefan C2 - http://www.bbc.co.uk/c2

Gall y BBC neu'r Mentrau Iaith addasu nifer y rowndiau neu nifer y cystadleuwyr ym mhob rownd os yw nifer y cystadleuwyr yn annigonol.

Mae rownd gyn-derfynol yn cael ei darlledu ar raglen C2 ar BBC Radio Cymru ar 8, 9 a 10 Ebrill 2014, rhwng 19:00 a 20:15. Darlledir caneuon o ddewis y cystadleuwyr a recordiwyd yn fyw yn ystod noson a drefnir gan y Mentrau iaith. Darlledir nifer o'r caneuon bob nos ar C2, a bydd y drefn wedi ei phenderfynu ar hap.

Bydd y tri beirniad (wedi eu penodi gan dim cynhyrchu C2) yn bwrw llinyn mesur ar y perfformiadau gan fesur y perfformiadau ar sail, alaw, geiriau, dawn gerddorol ac argraff gyffredinol gan awgrymu lle gallent wella eu perfformiad..

Y gynulleidfa fydd yn penderfynu pwy sydd yn ennill yn y rownd hon drwy bleidlais “iVote” a neges testun. Bydd yr enillydd bob nos yn ennill yr hawl i gystadlu yn y rownd derfynol. Os bydd y bleidlais yn gyfartal bydd y beirniaid yn penderfynu pwy yw'r enillydd, a bydd gan gadeirydd y beirniaid air terfynol.

Bydd y llinellau pleidleisio yn agor am 20.15, ac yn cau am 21.30. Bydd yr enillwyr yn cael ei gyhoeddi ar ôl 21.58. Gellir pleidleisio drwy “iVote” a thrwy ddanfon neges destun. Byddwn yn monitro ac yn cyfyngu'r nifer o bleidleisiau a geir o un cyfrifiadur/ ffon symudol, (mwyafrif o 3 pleidlais), er mwyn sicrhau tegwch. Bydd rhaid i'r rhai sy'n pleidleisio sicrhau caniatâd yr un sy'n talu'r biliau ffon. Os bydd rhywun yn galw cyn i'r llinellau agor, neu ar ôl iddynt gau ni fydd y bleidlais yn cael ei chyfri a gallai'r galwr orfod talu am yr alwad.

Os oes problemau yng nghylch y bleidlais ffon/testun, gall y BBC newid y rheolau pleidleisio fel bod yr enillydd yn cael ei benderfynu ar sail marciau'r beirniad yn unig.

Os yw band/unigolyn yn methu parhau yn y gystadleuaeth, gwahoddir y trydydd band aflwyddiannus gyda'r marc uchaf o'r rowndiau cynderfynol. Os nad yw'r band hwnnw yn gallu cymryd rhan, bydd y band aflwyddiannus gyda'r ail farc uchaf o'r rowndiau gyn-derfynol drwy Gymru yn cael gwahoddiad i gymryd rhan yn y rownd derfynol.

Gall nifer y rowndiau neu nifer y cystadleuwyr ym mhob rownd gael eu haddasu os yw nifer y cystadleuwyr yn annigonol.

Rownd 3 (Y Rownd Derfynol)

Bydd bandiau/unigolion sydd yn cyrraedd y rownd derfynol yn cael y cyfle i fynd i stiwdio recordio am un diwrnod i recordio cân (sef y gân a ddarlledwyd yn Rownd 2). Bydd angen i'r bandiau/unigolion gadw digon o amser yn rhydd rhwng Rownd 2 a Rownd 3 er mwyn gallu recordio.

Bydd y Rownd Derfynol yn cael ei darlledu ar raglen C2 ar Radio Cymru rhwng 19:00 a 20:15 ar 7 Mai, 2014. Yn ystod y rownd yma byddwn yn darlledu'r caneuon recordiwyd gan y 3 band yn y stiwdios.

Bydd tri beirniad diduedd wedi eu penodi gan dim cynhyrchu C2 yn bwrw llinyn mesur ar y perfformiadau gan fesur y perfformiadau ar sail, alaw, geiriau, dawn gerddorol ac argraff gyffredinol, ond ni fyddant yn penderfynu ar enillydd.

Y gynulleidfa fydd yn penderfynu pwy sydd yn ennill y rownd derfynol dwy bleidlais “ivote” a neges testun. Os bydd y bleidlais yn gyfartal bydd y beirniaid yn penderfynu pwy yw'r enillydd, a bydd gan gadeirydd y beirniaid air terfynol.

Bydd y llinellau pleidleisio yn agor am 20.15, ac yn cau am 21.30. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ôl 21.58. Gellir pleidleisio drwy “iVote” a thrwy ddanfon neges destun. Byddwn yn monitro ac yn cyfyngu'r nifer o bleidleisiau a geir o un cyfrifiadur/ ffon symudol, (mwyafrif o 3 pleidlais), er mwyn sicrhau tegwch. Bydd rhaid i'r rhai sy'n pleidleisio sicrhau caniatâd yr un sy'n talu'r biliau ffon. Os bydd rhywun yn galw cyn i'r llinellau agor, neu ar ôl iddynt gau ni fydd y bleidlais yn cael ei chyfri a gallai'r galwr orfod talu am yr alwad.

Cost arferol neges testun fydd cost pleidleisio drwy neges testun. Os oes problemau yng nghylch y bleidlais “iVote”/testun, gall y BBC newid y rheolau pleidleisio fel bod yr enillydd yn cael ei benderfynu ar sail marciau'r beirniad yn unig.

Os oes problem gyda'r llinellau ffon ar y noson bydd y BBC yn asesu a oes angen aildrefnu'r rownd neu angen dibynnu ar farn y panel beirniaid yn unig.

Os oes band/unigolyn yn methu parhau yn y gystadleuaeth rhwng y rownd gynderfynol a'r rownd derfynol, ni fydd band arall yn cael gwahoddiad i gymryd eu lle. Bydd y gystadleuaeth yn parhau gyda nifer llai o fandiau.

4. Y Gwobrau

Bydd y grŵp/unigolyn sy'n ennill yn cael:

• cytundeb i recordio Sesiwn i C2 BBC Radio Cymru

• perfformio mewn gig megis Maes B, Eisteddfod Genedlaethol 2014

• erthygl tudalen lawn yn un o rifynnau'r cylchgrawn 'Y Selar'

• sesiwn lluniau hanner diwrnod efo ffotograffydd proffesiynol

• cynnig i chwarae mewn gigs Mentrau Iaith Cymru

• perfformio yng ngwyl Tafwyl 2014

Gall y gwobrau amrywio yn ddibynol ar amgylchiadau tu hwnt i reolaeth y BBC.

Bydd disgwyl i'r cystadleuwyr fod ar gael ar y dyddiadau a gynigir iddynt ar gyfer y gwobrau - nid cyfrifoldeb C2 Radio Cymru, Mentrau Iaith Cymru nac unrhyw gwmni arall fydd aildrefnu dyddiad. Does dim modd rhoi arian yn lle un o'r gwobrau a restrir uchod a does dim gwobr ariannol ynghlwm a'r gystadleuaeth.

Ni fydd C2 Radio Cymru, Mentrau Iaith Cymru nac unrhyw gwmni teledu yn talu unrhyw gostau ychwanegol i'r cystadleuwyr gogyfer y gwobrau (h.y. costau teithio, llety ayyb)

Ni ellir gwerthu na throsglwyddo'r gwobrau.

5. Rheolau eraill

Dilynwch y ddolen yma i ddarllen côd ymddygiad cystadlaethau y BBC.

Bydd disgwyl i gynrychiolydd o bob band arwyddo datganiad yn dweud eu bod wedi darllen a deall y termau a'r rheolau uchod a'r canllawiau ynglŷn â pleidleisio.

Bydd disgwyl i'r band buddugol gyd weithredu yn unrhyw gyhoeddusrwydd yn dilyn y gystadleuaeth. Rhaid i'r enillydd fod yn barod i gydweithredu gyda Adran Farchnata y BBC, os oes galw, gan roi caniatâd i ddefnyddio enwau a lluniau aelodau'r band i bwrpas marchnata a hyrwyddo.

Bydd disgwyl i bob beirniad arwyddo ffurflen yn datgan eu parodrwydd i fod yn ddi-duedd.

Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ganslo neu addasu'r gystadleuaeth ar unrhyw adeg, os yw hynny yn olygyddol angenrheidiol, neu os oes amodau a newidiadau sydd y tu hwnt i'w rheolaeth.

Os oes cwestiynau am y gystadleuaeth dylid cysylltu â'r Fenter Iaith leol neu C2, BBC Radio Cymru (gellir ebostio c2@bbc.co.uk).

Y mae gan y BBC'r hawl i wahardd unrhyw un o'r gystadleuaeth os ydynt yn torri unrhyw un o reolau'r gystadleuaeth, neu os ydynt yn euog o geisio twyllo neu os bydd eu cyfraniad yn anhyglyw. Mae gan y BBC hefyd yr hawl i ohirio neu ddileu'r gystadleuaeth ar unrhyw adeg, os bernir fod hynny'n angenrheidiol neu os yw amgylchiadau tu hwnt i'w reolaeth yn gorfodi hynny.

Ni all y BBC, eu his gontractwyr, ei hasiantau a/neu ei hisadrannau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am nam technegol, neu ddiffyg neu unrhyw broblem arall ynglŷn â'r rhwydwaith ffon, neu'r llinell, y system ffon, y system gyfrifiadurol, y cyflenwr cyfrifiadurol na dim arall allai arwain at gollir bleidlais neu fethu cyfri'r bleidlais. Ni ddefnyddir unrhyw fanylion personol gan y BBC i unrhyw bwrpas heblaw gweinyddu'r gystadleuaeth hon, ac ni chyhoeddir hwy ac ni roddir hwy i eraill heb ganiatâd penodol. Gellir darllen Polisi Prifatrwydd y BBC ar www.bbc.co.uk

Gweinyddir y gystadleuaeth gan y BBC ac mae'n atebol i ddeddf gwlad Lloegr a Chymru.

Er mwyn pleidleisio rhaid cofrestru yn gyntaf drwy system cofnodi y BBC, BBC iD. Gellir cofrestru ar unrhyw adeg drwy’r cyswllt hwn. Os ydych eisoes wedi cofrestru trwy BBC iD nid oes angen ail-gofrestru, dim ond agor eich cyfri. Gellir cael mwy o wybodaeth am bleidleisio ar y we yma.

Er mwyn hwyluso unrhyw ymchwil i bleidleisio annheg, pe byddai angen hynny, bydd y BBC yn defnyddio cwcis (yn cofnodi eich cyfeiriad IP neu gofnodi peth gwybodaeth am eich cyfri BBC iD)