Do thidsearan agus pàrantan mun phrògram

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a bhrosnachadh mu cho cudromach ‘s a tha e deagh chadal fhaighinn airson fois agus faighinn tron latha. Tha e feumail cuideachd airson sùil a thoirt air mar a bhios sinn a’ dèiligeadh ri càirdeas, ri obair sgioba agus ri bhith toirt taic dha comhaoisean. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used by parents or by teachers to initiate discussions about the importance of quality sleep, rest and recovery. It is also useful in looking at managing friendships, teamwork and supporting peers. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.Mun a' phrògraim seo

Tha Gabriel a’ cur fearg air a charaidean le cho doirbh ‘s a tha e anns na madainnean agus iad a’ deisealachadh airson farpais snàmh. Tha e a’ feuchainn ri rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn ach tha trioblaid aige a’ cadal air an oidhche agus a’ dùsgadh sa mhadainn.

Gabriel's tardiness is angering his friends in the run up to a swimming competition. He tries to remedy the problem but has trouble getting to sleep at night and waking up in the morning.

Anns a’ Chlas

Faodar am prògram seo a chleachdadh airson còmhradh a bhrosnachadh mu cho cudromach ‘s a tha e deagh chadal fhaighinn, an dà chuid airson fois agus airson faighinn tron latha. Tha e feumail cuideachd airson sùil a thoirt air mar a bhios sinn a’ dèiligeadh ri càirdeas, ri obair sgioba agus ri bhith toirt taic do chomhaoisean.

CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean: