Do thidsearan agus pàrantan mun phrògram

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson rannsachadh a dhèanamh air na dòighean a th’ ann airson dèiligeadh ri bhith greannach, a’ faireachdainnean fiadhaich no a’ faireachdainnean ìosal. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used by parents or by teachers to explore techniques to manage irritability, aggression and low moods. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

Tha Tònaidh air a bhith greannach fad an latha, a’ dèanamh cùisean doirbh dhan a h-uile duine eile. Tha Monica a’ dèanamh cèicichean nach eil idir blasta ach tha a caraidean ro mhodhail càil a ràdh mun deidhinn gus a bheil Tonaidh a’ feuchainn fear. Tha iad ag ionnsachadh cho cudromach ’s a tha e a bhith onarach agus gum bi droch latha aig a h-uile duine o àm gu àm.

Tony has been grumpy all day, making everyone's life miserable. Monica makes cupcakes which are just awful but her friends are too polite to say so until Tony tastes one. The gang learn the importance of honesty and that everyone has a bad day.

Anns a’ Chlas

Tha am prògram seo a’ tairgsinn ciad eòlas feumail air hormònan agus, chionns gum bi na h-ìrean aca ag atharrachadh cho tric, mar a dh’fhaodas iad buaidh a thoirt air faireachdainnean, gu h-àraidh na faireachdainnean aig deugairean òga. Faodar a chleachdadh airson rannsachadh a dhèanamh a thaobh dòighean air dèiligeadh ri bhith greannach, no ri faireachdainnean fiadhaich no faireachdainnean ìosal.

Tha an sgeulachd aig Monica feumail airson còmhradh a bhrosnachadh mu onair ann an càirdeas agus mar a tha feum air còmhraidhean doirbh aig amannan. Cleachdaibh e còmhla ri Nigheanan a-mhàin! airson sealltainn mar a tha atharraichean ann a’ hormònan agus atharraichean ann an sunnd a’ toirt buaidh air gillean a bharrachd air clann-nighean.

CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean: