Do thidsearan agus pàrantan mun phrògram

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a thòiseachadh mu fèin-ìomhaigh agus mu fèin-mhisneachd ann an gillean agus nigheanan. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used by parents or by teachers as a stimulus to discuss self-image and self-confidence in boys and girls. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

Ged a tha Monica air bhioran a’ feitheamh air an latha a bhios i dhà-dheug, tha i a’ fàs tùrsach nuair a tha i mothachail nach eil i air fàs suas coltach ri a caraidean thairis air a’ bhliadhna a dh’fhalbh.

Monica is excited by the prospect of her twelfth birthday, but begins to feel depressed when she notices that she hasn't developed since her last birthday in comparison to her friends.Anns a’ Chlas

Faodaidh am prògram seo a bhith air a chleachdadh airson toiseach-tòiseachaidh a thoirt air còmhradh mu fèin-ìomhaigh agus mu fèin-mhisneachd ann an gillean agus nigheanan. Tha e feumail airson daingneachadh gum bi clann a’ fàs suas aig diofar ìrean, ‘s nach bi aig an aon àm.

CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean: