Sut i wrando ar Radio Cymru

Gallwch wrando ar Radio Cymru lle bynnag y boch yn y byd. Ac mae 'na sawl ffordd i wneud hynny.

Radio FM

Mae Radio Cymru'n cael ei ddarlledu ar donfeddi o 92 i 105 FM ar draws Cymru, gan gynnwys y brif drosglwyddyddion canlynol:

93.1 MHz (Gorllewin Cymru)
93.5 MHz (Canolbarth)
93.7 MHz (De Orllewin Cymru)
94.2 MHz (Gogledd Cymru)
96.8 MHz (De Cymru)
104.2 MHz (De Ddwyrain Cymru)
104.3 MHz (Gogledd Ddwyrain Cymru)
104.6 MHz (Canolbarth)
Rhestr lawn o holl donfeddi FM Radio Cymru

Teledu Digidol Daearol (Freeview)

Mewn ardaloedd sydd â derbyniad Freeview, gallwch ddod o hyd i Radio Cymru ar sianel 720 (yng Nghymru yn unig). Gwiriwch eich bod yn gallu derbyn Freeview ar wefan Digital UK.

Teledu Lloeren Digidol

Mae Radio Cymru ar gael ar draws gwledydd Prydain ar loeren digidol, ar sianel 0154 (Sky) neu 715 (Freesat). Ni fydd angen tanysgrifiad na cherdyn gwylio i wrando ar yr orsaf.

Teledu Cebl

Gallwch wrando ar Radio Cymru trwy eich cysylltiad cebl digidol gan VirginTV (NTL gynt) -- trowch i sianel 936.

Arlein

Mae gwasanaeth Radio Cymru ar BBC iPlayer Radio yn rhoi cynnig arall i chi wrando ar raglenni Radio Cymru hyd at wythnos ar ôl y darllediad gwreiddiol. Gallwch hefyd wrando'n fyw.

Gwrando Eto

Er mwyn gwrando ar raglenni a gafodd eu darlledu dros y saith diwrnod diwethaf, chwiliwch yn ein hamserlen neu ein rhestr A-Z o raglenni. System awtomatig sydd yn rhoi rhaglenni ar lein. Mae’r system yma yn golygu eich bod yn gallu gwrando eto ar bron bob un o’n rhaglenni.

Noder: am resymau hawlfraint, nid ydym bob amser yn gallu ffrydio rhai rhaglenni chwaraeon, ond rydym yn ceisio sicrhau fod y rhan fwyaf o’n rhaglenni ni ar gael ar lein cyn gynted â phosib.


Ffonau Symudol / Ffonau Clyfar a thabledi

Os oes derbynnydd FM ar eich ffôn symudol neu ffôn clyfar, gallwch dderbyn BBC Radio Cymru mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru. Ewch i’n tudalen ar donfedd er mwyn gweld beth yw’r donfedd FM lle ydych chi.

Os ydych yn gwrando ar y radio ar eich ffôn clyfar drwy’r rhwydwaith 3G neu wi-fi, gallwch wrando ar Radio Cymru yn fyw ar-lein o’n tudalen hafan neu drwy ddefnyddio Ap iPlayer Radio – sydd ar gael ar gyfer iPhone / iPad a dyfeisiau Android.

Gallwch hefyd gwrando eto at raglenni o’r 30 diwrnod diwethaf ar ffonau clyfar a thabledi Apple (iOS) ac Android.

iPhone ac iPad (iOS)

Gallwch wrando ar ein rhaglenni yn fyw a gwrando ar raglenni o’r 30 diwrnod diwethaf ar eich iPhone ac iPad ar fersiwn symudol ein tudalennau gwe (drwy ddefnyddio porwr gwe iPhone neu iPad) ac ar Ap BBC iPlayer Radio.

Lawrlwythwch Ap iPlayer Radio (Apple)

Dyfeisiau Android

Gallwch wrando ar ein rhaglenni yn fyw a gwrando ar raglenni o’r 30 diwrnod diwethaf ar eich ffonau clyfar a thabledi Android ar fersiwn symudol ein tudalennau gwe (drwy ddefnyddio porwr gwe) ac ar Ap BBC iPlayer Radio.

Lawrlwythwch ap iPlayer Radio (Android)

Efallai y bydd eich cwmni ffôn yn codi tâl arnoch chi am wrando ar y radio drwy ddefnyddio’r rhwydwaith data ar eich ffôn symudol neu dabled.BBC Radio Cymru - Dechrau gwasanaeth radio digidol DAB yn y de orllewin

O ddydd Gwener 6ed o Fedi 2013 bydd modd i wrandawyr rhannau helaeth o sir Gaerfyrddin a sir Benfro dderbyn gwasnaethau Radio Cymru a Radio Wales ar setiau radio DAB am y tro cyntaf.

Bydd gwrandawyr yn ardal trosglwyddyddion Carmel, Kilvey Hill a’r Preselau yn gallu derbyn y gwasanaeth yn syth, a gwrandawyr trosglwyddydd Greenhill yn ne sir Benfro rywbryd yn ystod 2014.

Os ydych chi’n byw yn yr ardaloedd yma, mae’n bosib y bydd angen i chi ail-diwnio eich set radio DAB er mwyn derbyn BBC Radio Cymru am y tro cyntaf. Cewch hefyd nifer o wasanaethau radio masnachol newydd hefyd gyda’r newid hwn.

Os nad oeddech chi yn gallu derbyn BBC Radio Cymru neu BBC Radio Wales ar DAB o’r blaen, ond am weld os allech chi fanteisio ar yr ardal drosglwyddo newydd:

• Gwnewch yn siwr fod antena eich set radio wedi ei ymestyn i’r eithaf, yna ail-diwniwch (“auto-tune” neu “auto-scan”)

*Ar setiau lle mae modd gwneud scan llawn (full scan) bydd gofyn gwneud hyn oherwydd ni fydd scan lleol (local scan) yn canfod y plethiad newydd penodol yma am ei fod ar amledd sydd newydd ei roi i UK DAB (Sianel 10C).

Ceir mwy o wybodaeth ar: getdigitalradio.com/retune

Neu am wybodaeth bellach ffoniwch ni ar 03703 500 700. Ni ddylai galwad gostio mwy na rhifau arferol sy’n dechrau gyda 01 neu 02.


BBC Radio Cymru – Newidiadau FM

Ddydd Iau 15 Awst 2013, cafwyd newidiadau i’r wybodaeth sydd wedi ei rhagosod (codau PI) ar gyfer BBC Radio Cymru.

> Pam fod angen y newidiadau hyn?

Mae’r newidiadau hyn yn digwydd er mwyn rhoi gwell dewis i wrandawyr BBC Radio Cymru yn y dyfodol. Er enghraifft, yr opsiwn i wrando ar sylwebaethau pêl droed lleol.

> Sut fydd hyn yn effeithio ar wrandawyr?

Os ydych chi wedi rhagosod ac arbed BBC Radio Cymru FM ar eich dyfais, ni fydd yn gweithio bellach. Bydd rhaid i chi ail-diwnio i BBC Radio Cymru FM a’i ail-arbed. Ni fydd hyn yn amharu ar ddarllediadau.

Newidiadau DAB De Ddwyrain Cymru

Cymorth i wranadawyr ynghylch y newidiadau i DAB De Ddwyrain Cymru ddigwyddodd ar ddydd Mawrth 30 Gorffennaf.

Crynodeb o’r newidiadau

Yn gynnar ar ddydd Mawrth y 30ain o Orffennaf, cafodd newidiadau eu gwneud i i’r plethiadau DAB lleol presennol sy’n cario gwasanaethau BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales. Gwneir y gwaith yma er mwyn darparu radio digidol i dros 100,000 o gartrefi ychwanegol, gan gynnwys ardaloedd ym Merthyr, Aberdar, Y Fenni a Glyn Ebwy am y tro cyntaf. Yn dilyn y gwaith yma dros nos, efallai y bydd gofyn i wrandawyr ail-diwnio eu setiau radio, oherwydd y gall y setiau ymddangos eu bod wedi “colli” gorsafoedd.

Manylion technegol ynghylch y newidiadau

  • Bydd y plethiad rhanbarthol sy’n gwasanaethu De Cymru ac aber yr afon Hafren yn cau. Fydd hyn ddim yn effeithio ar unrhyw un o wasanaethau’r BBC.
  • Bydd y plethiad sy’n gwasanaethu De Ddwyrain Cymru, gan gynnwys Caerdydd a Chasnewydd, yn newid amledd ym mhob un o’r safleoedd trosglwyddo. Caiff pedwar trosglwyddydd newydd eu tanio (yn Aberdâr, y Fenni, Glyn Ebwy a Mendip). Caiff y trosglwyddydd yn y Wenallt ei ddisodli gan drosglwyddydd yn Wenfô. Bydd Nod Gwasanaeth BBC Radio Cymru yn newid. (Mae’r nodau yma yn gudd i wrandawyr ond yn cael eu defnyddio mewn setiau radio i gadw gorsafoedd radio ar fotymau penodol.
  • Bydd y plethiad sy’n gwasanaethu Abertawe a’r ardal gyfagos yn cario Nod Gwasanaeth newydd ar gyfer BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales. Dyma’r unig newid sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y plethiad hwn ond golyga y bydd gofyn efallai i wrandawyr ar wasanaethau’r BBC i ail arbed eu hoff orsafoedd ar y botymau priodol er mwyn parhau i glywed y gwasanaethau hyn. Mae’n bosib y bydd yr hen ddewisiadau yn parhau i weithio ar y botymau yma am rai dyddiau ond yn dangos y neges “Please Retune” neu “Retune”, yn dilyn hynny bydd ail-diwnio’r setiau radio yn angenrheidiol.

Cymorth i wrandawyr

> Os yw’n ymddangos eich bod wedi colli BBC Radio Cymru a/neu BBC Radio Wales:

Os gwelwch yn dda, ail-diwniwch eich set radio ("auto-tune" neu "auto-scan")

Ceir mwy o wybodaeth ar: getdigitalradio.com/retune

> Os gwelwch y geiriau “Retune” neu “Please retune” ar eich set radio:

Os gwelwch yn dda ail-diwniwch eich radio ("auto-tune" neu "auto-scan")

Ceir mwy o wybodaeth ar: getdigitalradio.com/retune

> Os gallwch dderbyn yr orsaf yr ydech ei heisiau, ond bod botymau "preset" eich radio wedi ei "anghofio":

Ail-diwniwch i’r orsaf rydych yn dymuno ei chlywed a’i arbed unwaith eto drwy ddal y botwm perthnasol i lawr am 5 eiliad.

> Os ydych wedi ail-diwnio, ond yn parhau i fethu a derbyn BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales:

Gwnewch yn siwr fod antena eich set radio wedi ei ymestyn i’r eithaf, yna ceisiwch ail-diwnio unwaith yn rhagor

> Os nad oeddech chi yn gallu derbyn BBC Radio Cymru neu BBC Radio Wales ar DAB o’r blaen, ond am weld os allech chi fanteisio ar yr ardal drosglwyddo ehangach:

Gwnewch yn siwr fod antena eich set radio wedi ei ymestyn i’r eithaf, yna ail-diwniwch (“auto-tune” neu “auto-scan”)

Ceir mwy o wybodaeth ar: getdigitalradio.com/retune

Cwestiynau Ofynir yn Aml

> Pwy sy’n gwneud y newidiadau yma a pham?

Mae gweithredwr y plethiad lleol ar gyfer De Ddwyrain Cymru (NOW Digital) yn gwneud y newidiadau er mwyn gwella’r ddarpariaeth

Mae'r BBC yn newid y Nodau Gwasanaeth er mwyn gallu cynllunio darlledu i’r dyfodol

> Pam fod amledd De Ddwyrain Cymru yn newid?

Mae De Ddwyrain Cymru yn manteisio ar ryddhau Sianel 12C er mwyn lleihau effaith yr ymyrraeth gan blethiadau eraill sy’n bodoli eisoes ar Sianel 11C.

> Ydi hyn yn effeithio ar wasnaethau radio eraill y BBC?

Dyw’r newidiadau hyn ddim yn effeithio ar FM, AM neu wasnaethau radio ar-lein y BBC. Dydyn nhw ddim yn effeithio ar Radio Cymru a Radio Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, na gwasanaethau DAB eraill y BBC trwy wledydd Prydain fel BBC Radio 6 Music.Radio Digidol - nawr yng ngogledd ddwyrain Cymru

Ar y 19eg o Ebrill taniwyd radio digidol yn Wrecsam a gogledd ddwyrain Cymru, fel y gall pobl yn yr ardaloedd hynny bellach glywed BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales are u setiau radio digidol.

I dderbyn y gwasanaethau newydd, mae'n bosib y bydd gofyn i wrandawyr setiau digidol ail-diwnio'u setiau - galwch ganfod sut i wneud hyn ar: www.getdigitalradio.com/retune

Mae'r ddau drosglwyddydd digidol newydd yn y rhos Wrecsam a Moel y Parc yn codi trosglwyddiad radio digidol yn yr ardal o nemor ddim i hyd at 75% o gartrefi, gan ddod â gorsafoedd digidol lleol eraill yn ogystal â Radio Cymru i'r ardal am y tro cyntaf ar radio digidol.

Mae BBC Radio Cymru hefyd ar gael ar radio digidol yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe. Dyw lledaenu'r darlledu digidol ddim o fewn rheolaeth y BBC, gan ei fod yn ddibynol ar wasanaethau radio masnachol lleol, fodd bynnag yn ogystal â'r trosglwyddydd newydd yng ngogledd ddwyrain Cymru ryden ni'n disgwyl y bydd yn lledu yn ystod y blynyddoedd nesaf.