Linki: Aids sytuacja globalnaSkutki AidsWyznania  
Biology of Aids
 
Wirus HIV
 
 
 
 
 
 
Wirus HIV

 

Wirus HIV
Wirus HIV

HIV - Wirus Niedoboru Immunologicznego- atakuje uk³ad immunologiczny, który chroni organizm przed infekcjami.

Celem wirusowego ataku jest okreœlony typ bia³ych krwinek zwanych komórkami CD4+. HIV opanowuje komórkê, umieszcza w³asne geny w jej DNA i wykorzystuje j¹ do produkcji dalszych wirusowych cz¹steczek. Te z kolei zara¿aj¹ inne komórki.

Z czasem, komórki CD4+, w których zagnieŸdzi³ siê wirus, umieraj¹, chocia¿ naukowcy nie wiedz¹ dok³adnie jak.

Zdolnoœæ organizmu do zwalczania chorób s³abnie w miarê ubywania komórek CD4+. Kiedy liczba tych komórek osi¹ga punkt krytyczny, lekarze stwierdzaj¹ u pacjenta Aids – zespó³ nabytego upoœledzenia odpornoœci.

HIV to szczególny rodzaj wirusa – tak zwany retrowirus. Choæ retrowirusy s¹ mniej skomplikowane od zwyk³ych wirusów, na ogó³ trudniej je zwalczyæ.

Ich geny wnikaj¹ do DNA zaatakowanych komórek i w konsekwencji wszystkie nowe komórki wyprodukowane przez tê zara¿on¹ równie¿ zawieraj¹ geny wirusa.

Proces powielania genów retrowirusa w zaatakowanej komórce jest obci¹¿ony du¿ym stopniem b³êdu. W po³¹czeniu z wysokim tempem replikacji oznacza to, ¿e w miarê rozprzestrzeniania siê mutacja HIV odbywa siê równie¿ w szybkim tempie.

Co wiêcej, “otoczka” cz¹steczki wirusa HIV jest zbudowana z takiego samego materia³u jak niektóre komórki ludzkiego organizmu. System immunologiczny ma zatem trudnoœci z odró¿nianiem cz¹steczek wirusa od zdrowych komórek.


Wirus przyczepia siê: Bia³ko otoczkowe cz¹steczki wirusa wi¹¿e siê z receptorami bia³ka CD4 zaatakowanej komórki


Powielanie genów: Wirus HIV ”kopiuje” swój materia³ genetyczny


Replikacja: Wirus umieszcza powielone geny w DNA zaka¿onej komórki. Podczas podzia³u komórka wytwarza sk³adniki HIV


Uwolnienie: Sk³adniki wirusa zgromadzone przy œciance komórki tworz¹ ”p¹k”, który siê odrywa, staj¹c siê now¹ cz¹steczk¹ HIV.


 
^^ Powrót do góry Pocz¹tek >>