د حکیم الله مسعود ژوند په انځورونو کې

  • 2 نومبر 2013 - 11 لړم 1392