Etholiad 2012: Enwebiadau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru

Blwch pleidleisio Fe fydd yr etholiadau yn cael eu cynnal ar Fai 3 2012

Ar Fai 3 2012 fe fydd etholwyr ar draws Cymru yn pleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol.

Fe fydd etholiadau mewn 21 o'r 22 awdurdod yng Nghymru.

Ynys Môn yw'r unig gyngor lle nad oes etholiad eleni.

Isod mae cysylltiad uniongyrchol i wefannau cynghorau sydd â rhestr enwebiadau.

Mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick hefyd yn bwrw golwg ar ganlyniadau posib.

Gall y wybodaeth newid: Edrychwch ar wefannau'r cyngor.

Awdurdod Lleol Gwefan/Twitter Pwy sydd wedi bod wrth y llyw Canlyniad posib

Abertawe

Cyngor Abertawe

Gweinyddiaeth Abertawe

Gweinyddiaeth Abertawe - 35

Llafur - 25

Dim plaid - 1

Cymunedau Abertawe - 3

* Llafur yw'r blaid fwyaf er eu bod yn wrthblaid

* Dylai Llafur wneud yn ddigon da iddi gynnig her go iawn i ennill rheolaeth lawn

Blaenau Gwent

Cyngor Blaenau Gwent

Annibynnol / Llafur

Annibynnol - 24

Llafur - 16

Arall - 2

* Collodd Llafur reolaeth o'r cyngor am y tro cyntaf yn ei hanes yn 2008

* Mae 'na amrywiaeth o weinyddiaethau o wahanol bleidiau wedi bod

* Yn 2010/11 fe wnaeth Llafur ad-ennill seddau Seneddol a Chynulliad cydffiniol oddi wrth Annibynnol

* Mae Llafur yn gobeithio adennill tir

Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg

Ceidwadwyr

Ceidwadwyr - 25

Llafur - 12

Plaid Cymru- 6

Annibynnol - 4

*Y Ceidwadwyr sy'n rheoli er bod Llafur yn gobeithio bod y blaid fwyaf

Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Democratiaid Rhyddfrydol/Plaid Cymru

Democratiaid Rhyddfrydol - 34

Llafur - 14

Ceidwadwyr - 16

Plaid Cymru- 6

Annibynnol - 5

* Un o'r ychydig gynghorau pedair plaid yng Nghymru

* Fe fydd Llafur yn gobeithio gwella a bod y blaid fwya'

* Yn bosib ond yn anhebygol y bydd Llafur yn cael rheolaeth lwyr

Caerffili

Cyngor Caerffili

Plaid Cymru / Annibynnol

Plaid Cymru- 32

Llafur - 29

Annibynnol - 5

Islwyn yn Gyntaf - 3

Annibynnol Leiafrifol - 3

* Brwydr draddodiadol rhwng Plaid Cymru a Llafur

* Fe fyddai llond llaw o gynghorwyr ychwanegol i Lafur yn golygu rheoli eto

* Er hynny, mae Plaid Cymru yn gobeithio y bydd eu harweinydd newydd, Leanne Wood, yn help iddyn nhw ddal eu tir

Caerfyrddin

Cyngor Sir Caerfyrddin

Annibynnol / Llafur

Plaid Cymru - 32

Annibynnol - 29

Llafur - 11

People First - 2

Arall - 2

* Sir o ddwy hanner - y gorllewin wledig lle bydd Plaid Cymru yn disgwyl ennill seddi oddi wrth yr aelodau Annibynnol er mwyn cydbwyso'r colledion posib i Lafur yn y dwyrain diwydiannol

* Posibilrwydd y gallai Plaid Cymru neu aelodau Annibynnol ennill mwyafrif clir ond mae'n bosib na fydd neb â mwyafrif

Casnewydd

Cyngor Casnewydd

Ceidwadwyr / Democratiaid Rhyddfrydol

Llafur - 20

Ceidwadwyr - 17

Democratiaid Rhyddfrydol - 9

Annibynnol - 2

* Fe fydd Llafur yn gobeithio ad-ennill rheolaeth lawn ac mae ganddyn nhw gyfle rhesymol o wneud hyn

Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Llafur

Llafur - 39

Plaid Cymru - 11

Annibynnol - 6

Democratiaid Rhyddfrydol - 3

Democrat Cymdeithasol - 3

Plaid Annibynnol NPT - 2

* Un o ddau gyngor yn unig i Lafur ennill mwyafrif clir yn 2008

* Fe fydd hi'n dipyn o sioc os na fydd modd iddyn nhw wneud yr un peth y tro yma

* Y brif her fydd gan Blaid Cymru yn ardal Castell-nedd

Ceredigion

Cyngor Ceredigion

Annibynnol/Democratiaid Rhyddfrydol /Llafur

Plaid Cymru - 20

Annibynnol - 11

Democratiaid Rhyddfrydol - 9

Llafur - 1

Annibynnol ddi-blaid - 1

* Fe fydd Plaid Cymru yn ceisio ennill rheolaeth lwyr am y tro cyntaf

* Prif wrthwynebwyr Plaid Cymru fydd y Democratiaid Rhyddfrydol ac ymgeiswyr Annibynnol mewn sir lle nad oes gan y Ceidwadwyr a Llafur lawer o bresenoldeb

Conwy

Cyngor Conwy

Plaid Cymru/Llafur

Ceidwadwyr - 18

Annibynnol - 15

Plaid Cymru- 14

Llafur - 7

Democratiaid Rhyddfrydol - 5

* Bron yn sicr o barhau heb fwyafrif clir

* Y Ceidwadwyr yn gobeithio adennill seddi yn yr ardaloedd arfordirol yn dilyn llwyddiant mewn etholiadau seneddol

Dinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Amlbleidiol

Ceidwadwyr - 18

Annibynnol - 10

Annibynnol yn Gyntaf - 3

Annibynnol (Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig) - 1

Llafur - 7

Plaid Cymru - 8

* Bron yn sicr o barhau heb fwyafrif clir i unrhyw blaid

Newidiadau yn mynd i fod yn bennaf o ran personoliaethau a materion lleol yn hytrach na thueddiadau gwleidyddol ehangach

Fflint

Cyngor Sir Y Fflint

Ceidwadwyr/Annibynnol /Democratiaid Rhyddfrydol

Annibynnol - 24

Llafur - 21

Democratiaid Rhyddfrydol - 13

Ceidwadwyr - 9

Plaid Cymru- 1

Di-blaid - 2

* Un o ddau gyngor y mae Llafur yn ei dargedu yn y gogledd

* Fe fydd Llafur eisiau gwneud enillion sylweddol

* Mae gan Llafur gyfle prin i ddiogelu rheolaeth lawn

Gwynedd

Cyngor Gwynedd

Plaid Cymru

Plaid Cymru - 39

Annibynnol - 14

Llais Gwynedd - 10

Democratiaid Rhyddfrydol - 4

Aelod unigol - 2

Llafur - 4

* Roedd canlyniad 2008 yn dipyn o sioc wrth i Blaid Cymru golli rheolaeth lwyr

* Wedi is-etholiadau a chynghorwyr yn newid pleidiau mae gan Blaid Cymru fwyafrif o seddi ac ac fe fyddan nhw'n gobeithio cryfhau eu gafael ar y cyngor

Merthyr Tudful

Cyngor Merthyr Tudful

Annibynnol

Annibynnol -13

Llafur - 10

Democratiaid Rhyddfrydol - 4

Annibynnol Merthyr - 3

* Collodd Llafur reolaeth lawn ar y cyngor yn 2008 i aelodau Annibynnol a Democratiaid Rhyddfrydol

* Gall y blaid ennill digon o seddi i fod y blaid fwyaf ond fe fyddai angen nifer sylweddol o seddi er mwyn ad-ennill rheolaeth

* Gallai unig afael y Democratiaid Rhyddfrydol yng nghymoedd y de fod o dan fygythiad

Mynwy

Cyngor Mynwy

Ceidwadwyr

Ceidwadwyr - 26

Llafur - 7

Plaid Cymru/Annibynnol - 6

Democratiaid Rhyddfrydol - 4

* Yn debygol o aros yn nwylo'r Ceidwadwyr

* Gallai pleidiau eraill ac aelodau Annibynnol wneud yn dda ac atal y Ceidwadwyr rhag cael rheolaeth lawn

Penfro

Cyngor Sir Benfro

Annibynnol

Annibynnol - 39

Ceidwadwyr - 5

Llafur - 4

Plaid Cymru - 5

Democratiaid Rhyddfrydol - 1

* Mae'r pedair brif blaid wleidyddol wedi llacio gafael yr aelodau Annibynnol ar Sir Benfro

* Mae eu gafael llym yn anhebygol o fod o dan fygythiad eleni

Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Pen-y-Bont ar Ogwr

Llafur

Llafur - 27

Annibynnol - 11

Ceidwadwyr - 6

Democratiaid Rhyddfrydol - 6

Annibynnol Ddemocrataidd - 3

Plaid Cymru- 1

* Collodd Llafur reolaeth lwyr yn 2008 i glymblaid y Democratiaid Rhyddfrydol/ Annibynnol a Cheidwadwyr

*Ar ôl is-etholiadau fe wnaeth Llafur ad-ennill rheolaeth

* Disgwyl i Blaid Cymru gryfhau eu gafael ar draul y Democratiaid Rhyddfrydol

Powys

Cyngor Powys

Annibynnol

Cynghrair Annibynnol Powys - 31

Grŵp Annibynnol y Rhanbarthau -13

Democratiaid Rhyddfrydol - 13

Ceidwadwyr - 10

Llafur - 5

Plaid Cymru- 1

* Tan yn ddiweddar roedd Powys yn gyngor di-grŵp

* Dau grŵp Annibynnol fu'n brwydro yn siambr y cyngor

* Bydd y grwpiau Annibynnol yn parhau â'r llaw uchaf wedi'r etholiad

Rhondda Cynon Taf

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Llafur

Llafur - 48

Plaid Cymru - 18

Annibynnol - 5

Democratiaid Rhyddfrydol - 3

Ceidwadwyr - 1

* Mae'r cyngor yn un o gadarnleoedd Llafur

* Mae Plaid Cymru yn gobeithio ennill tir yn ardal enedigol eu harweinydd newydd. Byddai'n ergyd fawr pe bai Llafur yn colli rheolaeth

Torfaen

Cyngor Torfaen

Llafur (lleiafrifol)

Llafur -21

Annibynnol - 15

Ceidwadwyr - 5

Plaid Cymru - 2

Democratiaid Rhyddfrydol - 1

* Gallai Llafur ennill rheolaeth lwyr am fod eu gwrthwynebwyr yn rhanedig

Wrecsam

Cyngor Wrecsam

Clymblaid amlbleidiol

Democratiaid Rhyddfrydol - 11

Llafur -12

Democratiaid Annibynnol - 7

Annibynnol Wrecsam - 8

Ceidwadwyr - 5

Annibynnol - 4

Plaid Cymru - 3

Anymochrol - 1

* Un arall o dargedau Llafur yn y gogledd

* Yn edrych fel tasg anodd i'r Blaid Lafur

* Maen nhw'n gobeithio bod y blaid fwyaf, gan erydu pleidlais y Democratiaid Rhyddfrydol

Mwy Am y Stori Hon

ETHOLIAD 2012

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.