BBCNazer.comBBCNazer.comBBC World Service Trust
  •    مرسته
RELATED SITES
CBEEBIES
CBBC
BBC CHILDREN
 
د خپريدو وخت: 09:37 گرينويچ 2008 ,10 مارچ
 
دا پاڼه کوم ملگري ته ولېږئ   چاپي بڼه
صحت و زندگی: وقايه مهره های گردن
 

 
 
وقايه  مهره های گردن
اجرای تمرينات ورزشی، عضلات را تقويه و در برابر صدمات بدن را تا حدی نگهداری می کند.
سر هر انسان حدود ٤ تا ٥ گيلوگرام وزن دارد. وظيفه تحمل اين وزن نسبتاً سنگين را مهره های فوقانی ستون فقرات(مهره های گردن) به دوش دارند.

اگر گردن را در هر حالت راست گيريم، اين وزن بالای همه مهره ها و عضلات تقسيم می شود و اگر مدت طولانی گردن وضعيت خميده داشته باشد، فشار بالای ساختمان های نازک و کوچک آن می آيد.

هرچند فشار بالای رشته های کوچک عصبی زياد شود، سبب تغييرمهره های گردن شده درد شديد در ناحيه سر، پا ها، دست ها و بی حسی و حتی سبب فلج هم شده می تواند.

خانم حنيفه باشنده ولايت پروان، ازچرب کردن و مالش دادن ناحيه گردنش، استعمال مرهم های ضد درد که خودسرانه از دوا خانه های گرفته و ماندن نمد تر با آب نمک را تجربه کرده است.

تعداد از مردم درد گردن را ناديده گرفته يا به تداوی های خانگی اکتفا می کنند، که اينکار از نظر داکتران خطرناک است. تاخير در تداوی، گاهی هم سبب فلج شدن دايمی شخص می شود.

 گردن خود را در حالت ايستاده، نشسته و راه رفتن، راست نگهداريد.
 

داکترخليل الله هود خيل، در مورد تداوی مهره های گردن می گويد:

"با ديدن علايم بی جاشدن مهره های گردن، بايد به داکتر مراجعه شود.

تداوی خانگی و مالش دادن در نا حيه گردن خطرناک است، زيرا رشته های نازک عصبی امکان دارد با مالش خطرات دگری را به بيمار بار بيآورند.

در پهلوی دوا، تمرين های مناسب به بيمار نيز توصيه می شود.

برای ضربه های آنی گردن چه بايد کرد؟

شيرين گل در مورد خواهر زاده اش می گويد:

"همين که خواهر زاده ام از بام افتاد، گردنش به يک طرف قات مانده چيغ زد. ما تخته های کوچک را در تکه پيچانيده در دو طرف گردن او گذاشتيم.

به آهستگی وبا کمک چند نفر او را روی پتوی قرار داديم، تا مانع حرکت او شويم. بعداً به بسيار احتياط اورا روی چارپايی قرار داده به کلينيک قريه رسانديم."

تجارب اين خانم را داکتر هود خيل، متخصص استخوان نيز تاييد کرده گفت: "متوجه دهن مريض هم باشند، اگر چيزی در دهن اوباشد، بايد پاک گردد تا راه تنفسش بند نشود.

از حرکت مريض جلوگيری شود. توسط شال، پتو، کمپل يا چارپايی ويا امثال آن مريض را به زودترين فرصت به مرکز صحی انتقال دهند".

خانم گل دسته از ولايت کنر می گويد: "هنگامی کار های مانند: گلدوزی، خياطی، پاک کردن برنج، گردن خودرا راست و بلند می گيرم.

تغيير مهره های گردن
فشار بالای رشته های کوچک عصبی، سبب تغييرمهره های گردن ، درد و فلج شده می تواند.

اولاد هايم را متوجه می باشم تا در جا های بلند مانند بام و درخت بالا نشوند تا از افتادن آنها جلوگيری شود، از انتقال اشيای سنگين توسط سرم خود داری می کنم . "

کارکنان صحی می گويند بخاطر جلوگيری از تغيير مهره های گردن هميشه گردن خود را چه در حالت ايستاده، نشسته و يا راه رفتن، راست و عمود به بدن نگهداريد.

قسم که هيچ زاویۀ را با بدن نسازد. هرگز گردن را خم نگيريد، چرا که بسياری از مشکلات تغيير مهره های ناشی از خميدگی گردن برای مدت طولانيست.

اجرای تمرينات ورزشی، سبب تقويی عضلات گرديده و در برابر صدمه بدن را تا حد زياد نگاه می کند. داکتر هودخيل می گويد:

" بعد از هر ساعت کار خصوصاً اگر گردن خميده باشد، چون قاليبافی، گلدوزی بايد تفريح کرد و به اجرای تمرينات مناسب گردن پرداخت.

 
 
مهره های گردن صحت و زندگی
بيحا شدن مهره های گردن
 
 
نرمش استخوان صحت و زندگی
نرمش استخوان
 
 
عدم کفايه قلب صحت و زندگی
عدم کفايه قلبی اطفال
 
 
يخ بردگی در ناحيه بينی صحت و زندگی
يخ بردگی
 
 
سينه بغل صحت و زندگی
سينه بغل
 
 
نور خبرونه
 
 
دا پاڼه کوم ملگري ته ولېږئ   چاپي بڼه
 
 
 
 
BBC Copyright Logo ^^ سرپاڼه
 
  لومړى مخ | نوى کور نوى ژوند | زمونږ نړۍ زمونږ راتلونکې | ژوند او زده کړه
خانه نو زندگى نو | جهان ما اينده ما | زندگى و آموزش
راډيوي پروگرامونه | نشريات | انځور/ عکس | له مونږ سره اړيکه | زموږ په اړه
 
  BBC World Service >> | BBC World Service Trust >>