BBCNazer.comBBCNazer.comBBC World Service Trust
  •    مرسته
RELATED SITES
CBEEBIES
CBBC
BBC CHILDREN
 
د خپريدو وخت: 08:18 گرينويچ 2007 ,17 دسمبر
 
دا پاڼه کوم ملگري ته ولېږئ   چاپي بڼه
حرفهای مردم: اتن ملی
 

 
 
اتن

اتن رقص عنعنوی مردم افغانستان است که از آريايی ها به جا مانده است و تا حال بعد از گذشت هزار ها سال، هنوز هم اتن در بين مردم اين کشور رواج دارد.

اتن کلمه گرفته شده از زبان پارتی است که آريايی ها، تقريبا" پنج هزار سال پيش به همين زبان تکلم می کردند.

همچنان کلمه اتنه يا کوتاه تنه ،که اتن هم از آن گرفته شده،به يک نوع لباس خاص آريايی ها اتلاق می شده است که آنها حين انجام اين رقص به تن می کردند.

درحال حاضر، با گذشت هزار ها سال، هنوز هم مردم افغانستان، اين رقص را اتن می گويند.داکتر شرر،عضو اکادومی علوم افغانستان می گويد:

اتن زنان افغان!
اتن
 اتن زن ها هم در افغانستان، خاص است، چون عموما" با دور دادن چادر ها و دستمال ها اجرا می شود.
 

"آريايی ها در سال نو و ديگر جشن های شان ،اتن می کردند.

آنها شربتی را که به نام هما يا سوما ياد می شد و از گياه های کوهی تهيه می ديدند ،نيز در انی مراسم می نوشيدند وجهت خوشی بيشتر اتن می کردند".

فعلا نيزمردم در جشن ها ، عروسی ها و روز های ملی شان اتن می کنند.اتن در تمام ولايات افغانستان، وجود دارد.

ولی طريق اجرای آن فرق می کند، اتن ملی ، رقص ملی مردم اين کشوربه حساب می رود.به صورت عموم درهمه والايات افغانستان مردم درهنگام اجرای اتن، حلقه را می سازند.

اتن ،به دو قسم اجرا می شود. اتن راست و اتن چپ،اتن راست قسمی است که اتن کننده ها به سمت راست حرکت نموده و به اجرا اتن می پردازند.

اتن چپ ، اتن کننده ها از سمت چپ اتن را آغاز کرده و چپ دور می زنند.

اتن
در پهلوی نواختن دهل و سرنا،خواندن لندی ها و دوبيتی ها ،هنگام اتن به رقص زيبايی بيشترمی بخشد

هنگام اجرای اتن، قانونمندی وجود دارد که اتن کننده ها،هميشه نفراول حلقه را در تعقيب می کنند وهر حرکتی را که او اجرا کند ، آنها هم همان حرکت رااجرا می کنند .

آيا اتن ،به شکل اوليه اش باقی مانده ،يا به مرور زمان تغيير کرده است؟داکتر شرر، می گويد:

"از زمان آريايی ها تا به حال ،اتن تغيير شکل داده است ،چون آنها به صورت حلقی به دور آتش، جمع می شدند و زن ها و مردها، دست به دست هم می دادند و اتن می کردند.

ولی حال ،فقط در بعضی نقاط ولايات کنر و نورستان و بعضی جاها ديگر افغانستان، اتن به شکل اصلی اش باقی مانده است و بس ."

اتن زن ها هم در افغانستان، خاص است، چون عموما" با دور دادن چادر ها و دستمال ها اجرا می شود.

اتن
فقط در بعضی نقاط ولايات کنر و نورستان افغانستان، اتن به شکل اصلی باقی مانده است و بس ."

به همين گونه در والايات مختلف افغانستان مردم بر علاوه حرکات مختلف با شمشيرو نيزه نيز اتن را انجام می دهند.

در پهلوی نواختن دهل و سرنا،خواندن لندی ها و دوبيتی ها ،هنگام اتن به رقص زيبايی بيشترمی بخشد.

فرشته، باشنده ولايت کابل می گويد:" بر علاوه اين که اتن ،يکی از عنعنات و رسم و رواج های مردم افغانستان است ، نشانی وحدت و همدلی ما مردم نيز می باشد.

درهر جايی که باشيم ،چه در بيرون از افغانستان و چه در داخل افغانستان، وقتی اتن می کنم، به اين نمی انديشيم که از کدام ولايت افغانستان استيم، به اين فکر می کنم که ما همه افغان هستيم .

قانونمندی دراتن!
اتن
 هنگام اجرای اتن، قانونمندی وجود دارد که اتن کننده ها،هميشه از نفراول پيروی می کنند،هر حرکتی را که او اجرا کند ، آنها هم همان می کنند
 

اگر در زندگی عملی و روزانه هم همنيطور هم نظر و هم فکر باشيم، می تو انيم از انجام کار های دسته جمعی نيز لذت ببريم."

اتن، بر علاوه اين که يک نوع رقص در بين مردم افغانستان پنداشته می شود ،از ارزش ملی نيز بر خور دار است.

چون زمانی کسی اتن ملی را تماشا کند، از روی آن ميداند که اين ها، مردم کدام کشور هستند.

يکی از ارزش های اتن اين است که هويت مردم افغانستان را، برای ديگران روشن می سازد.

 
 
مراسم حج حرفهای مردم
حج
 
 
اکادمی علوم حرفهای مردم
اکادمی علوم
 
 
کارهای شاقه حرفهای مردم
کارهای شاقه
 
 
تذکره حرفهای مردم
تذکره تابعيت
 
 
سرمايه گذاری حرفهای مردم
سرمايه گذاری
 
 
نور خبرونه
 
 
دا پاڼه کوم ملگري ته ولېږئ   چاپي بڼه
 
 
 
 
BBC Copyright Logo ^^ سرپاڼه
 
  لومړى مخ | نوى کور نوى ژوند | زمونږ نړۍ زمونږ راتلونکې | ژوند او زده کړه
خانه نو زندگى نو | جهان ما اينده ما | زندگى و آموزش
راډيوي پروگرامونه | نشريات | انځور/ عکس | له مونږ سره اړيکه | زموږ په اړه
 
  BBC World Service >> | BBC World Service Trust >>