BBCNazer.comBBCNazer.comBBC World Service Trust
  •    مرسته
RELATED SITES
CBEEBIES
CBBC
BBC CHILDREN
 
د خپريدو وخت:
 
دا پاڼه کوم ملگري ته ولېږئ چاپي بڼه
صحت و زندگی: سوء تغذی
 

 
 
کودک مبتلا به سوء تغذی
سوء تغذی مجموعه از امراض و علايميست که از سبب فقدان ياکمی مواد غذای اساسی به وجود می آيد.

سوء تغذی عبارت از مجموعه امراض و علايميست که از سبب فقدان ياکمی مواد غذای اساسی به وجود می آيد.

وجود انسان به انرژی و ويتامين های ضرورت دارد که در مواد غذای پيدا می شوند.

نرسيدن وجذب نشدن همچو مواد غذايی سوء تغذی را بار می آورد.

داکترنورالحق يوسفزی، معاون شفاخانه صحت طفل گفت : اضافه تر از نصف اطفال افغانستان به سوء تغذی مبتلا اند.

روزانه پنج تا شش مريض که همچو مشکلی را دارند ، در شفاخانه صحت طفل بستر می شوند.

خانمی از ولايت کندهار گفت : "طفلم سوء تغذی بود، حالا کند ذهن است ، درس های مکتب را ياد گرفته نمی تواند، بيماری عصبی هم دارد."

اطفال بنابر پائين بودن مقاومت وجود شان و ضعيف بودن سيستم دفاعی وجود شان ،زيادتر به سوء تغذی دچار می شوند.

 مادران بايد شير خود شان را حد اقل تا دوسال به اطفال شان بدهند و اگر معذرتی پيدا می کنند، شير مطابق هدايت داکتر به طفل داده شود.
 
سوء تغذی در پهلوی ديگر مشکلات به ذهن و روان کودک نيز صدمه وارد می کند.

داکترنورالحق يوسفزی به اين عقيده است که دماغ اطفال مبتلا به سوء تغذی ، رشد نمی کند و کند ذهن باقی می مانند، همچنان استخوان های روی و سرشان برآمده گی پيدا می کنند.

آيا شير مادر در رشد کودک و جلوگيری از سوء تغذی او مو ثراست؟

خانمی از ولايت ننگر هار گفت : "شير نداشتم ،کودکم آنقدر لاغر شد که پوست و استخوانش باقی ماندو بس".

آيا سوء تغذی خطرناک است؟
اطفال مصاب به سوء تغذی
 سوی تغذی در اطفال خطرناک است، زيرا مقاومت وجود طفل پائين آمده به امراض مکروبی گرفتار می شود.
 
دکتر يوسفزی

وقتی به داکتر مراجعه کردم، دريافتم که طفلم سوی تغذی شده ،حالا اعصابش هم خوب نيست . "

داکتريوسف زی ،در مورد اهميت شير مادر، در جلوگيری از سوء تغذی می گويد:

" سوی تغذی در اطفال خطرناک است، زيرا مقاومت وجود طفل پائين آمده زود زود مريض شده و به امراض مکروبی از جمله اسهالات گرفتار می شود.

اما اطفال که از شير مادر تغذيه می شوند، کمتر به سوی تغذی مبتلا می شوند.

شير مادر غذای کامل است و مواد اوليه غذايی را از قبيل پروتين، کلسيم و ساير مواد را که در رشد کودکان نقش مهم دارند، داراست.

همچنان بهتر است غذاهای به شکل مايع هم بعد از ٦ ماهگی به اطفال خورانده شود."

 سوء تغذی در پهلوی ديگر مشکلات به ذهن و روان کودک نيز صدمه وارد می کند.
 

اطفال مبتلا به سوء تغذی گاهی هم پنديدگی پيدا کرده و بسيار لاغر می شوند، که تنها استخوان و پوست شان باقی می ماند ودر کنار اين مشکلات به تکاليف ذهنی و عصبی نيز دچار می شوند.

در پهلوی شير مادر، با استفاده از غذای ارزان و مفيد می توان از ابتلا به سوء تغذی جلوگيری کرد. مادری گفت :

"تا دوسال اطفالم را باشير خودم تغذيه می کنم ، بعد از شش ماهگی در پهلوی شير، بعضی از خوردنی های مايع چون شوربای ترکاری را نيز برای شان ميدهم ، همه اطفالم صحتمند هستند."

جهت جلوگيری از سوءتغذی اطفال ، بايد از دادن غذا های باسی و سخت پرهيز کرد، زيرا غذا های با اين خصوصيات سبب پيدا شدن امراض مانند:

اسهالات برای اطفال می شوند و اسهالات خود عامل عمده سوء تغذی اطفال شمرده می شود.

نمی خواهم سوء تغذی باشم!
کودک مصاب به سو تغذی
 در پهلوی شير مادر، با استفاده از غذای ارزان و مفيد می توان از ابتلا به سوء تغذی جلوگيری کرد!
 

داکتريوسف زی به خاطر جلوگيری از سوءتغذی اطفال گفت :"اطفال روزانه هر سه ساعت بعد ،بايد غذای صحی، سبک و مقوی خورانده شوند ،چون بدن اطفال در حال رشد است و زياد تر به مواد غذای ضرورت دارند.

تمام خوردنی ها به شکل صحی و مايع به اطفال خورانده شود.

مادران بايأ شير خود شان را حد اقل تا دوسال به اطفال شان بدهند و اگر معذرتی پيدا می کنند، شير مطابق هدايت داکتر به طفل داده شود.

- مغزيات ميده شده به طفل خورانده شود و آب پاک ضرورت عمده طفل است که بايد روزانه به مصرف برساند.

- نظافت و حفظ الصحه خانه و طفل مراعات شود، تا اوبه امراض مکروبی دچار نگردد.

- مواد پر انرژی و حاوی کلسيم و پروتين به شکل مايع به کودک البته بعد از شش ماهگی خورانده شود ."

 
 
التهابات چشمصحت وزندگی
التهاب چشم
 
 
توکسو پلاز موسس صحت وزندگی
توکسو پلاز موسس
 
 
چره در کودکان صحت و زندگی
چره يا (Hernia)
 
 
خانم حاملهصحت و زندگی
خطرات دوران حاملگی
 
 
ايدزصحت و زندگی
ايدز
 
 
نور خبرونه
 
 
دا پاڼه کوم ملگري ته ولېږئ چاپي بڼه
 
 
 
 
BBC Copyright Logo ^^ سرپاڼه
 
  لومړى مخ | نوى کور نوى ژوند | زمونږ نړۍ زمونږ راتلونکې | ژوند او زده کړه
خانه نو زندگى نو | جهان ما اينده ما | زندگى و آموزش
راډيوي پروگرامونه | نشريات | انځور/ عکس | له مونږ سره اړيکه | زموږ په اړه
 
  BBC World Service >> | BBC World Service Trust >>