Fearann ùr

  • 23 An t-Ogmhìos 2015

Cò leis am fearann?

Am beachd Nicola Sturgeon 's ann le dream fada ro bheag a tha e, rud a bu chòir atharrachadh.

A rèir tuirim, tha mun dàrna leth den fhearann phrìobhaiteach ann an Alba le 432 duine a-mhàin.

Thuirt am Prìomh Mhinistear gum bu chòir do mhòr-chuid seach beag-chuid de dh'Albannaich buannachd fhaighinn às.

Mar sin, nuair a chaidh i na Prìomh Mhinistear as t-Fhoghar, thuirt i gun tigeadh bile air adhart a bheireadh cruth-atharrachadh air lagh an fhearainn ann an Alba.

Leugh artaigil air fad Fearann ùr

Caoineadh Theàrlaich

  • 3 An t-Ogmhìos 2015

Cha bhi cothrom foirmeil aig buill na Pàrlamaid Albannaich urram a dhèanamh do Theàrlach Ceanadach - cha robh e fhèin a-riamh na bhall.

Ach 's e àite brònach a tha innte o chuala sinn gun do chaochail seann cheannard nan Libearalach Deamocratach, aig an taigh faisg air a' Ghearasdan, 's gun e ach lethcheud 's a còig bliadhna a dh'aois.

Leugh artaigil air fad Caoineadh Theàrlaich

Ceist an dà Aonaidh

  • 28 An Cèitean 2015

Dhearbh Àireamh a Deich dè a' cheist a bu toil leotha a chur air muinntir na Rìoghachd Aonaichte ro dheireadh na bliadhna 2017.

Sin, "Am bu chòir don Rìoghachd Aonaichte fuireach mar bhall dhen Aonadh Eòrpach?"

Leugh artaigil air fad Ceist an dà Aonaidh

Seachdain a mhaireas nan cuimhne

  • 20 An Cèitean 2015

'S ann an-diugh a ghabh a' mhòrchuid de na buill Albannach aig Westminster na bòidean aca.

Nam measg bha còignear a ghabh iad sa Ghàidhlig - Drew Hendry, Carol Monaghan, Chris Law, Deirde Brock agus John Nicolson.

Leugh artaigil air fad Seachdain a mhaireas nan cuimhne

An Ath Roghainn

  • 19 An Cèitean 2015

Aig a' cheann thall, cha robh roghainn eile aige.

Anns an là a tha ann, chan fhaigh ceannard poileataigeach dàrna cothrom a' chùis a dhèanamh, fiù 's às dèidh dìreach beagan mhìosan anns an dreuchd.

Leugh artaigil air fad An Ath Roghainn

A' feitheamh gus am faic iad

  • 14 An Cèitean 2015

Cha do chuir na thuirt Nicola Sturgeon aig Holyrood an-dè iongnadh air duine sam bith.

Chan fhaca mi an liosta ceannachd ro làimh.

Leugh artaigil air fad A' feitheamh gus am faic iad

Bho shianar gu 56

  • 12 An Cèitean 2015

Nuair a sgaoil a' Phàrlamaid ron taghadh, dh'fhalbh sianar bhall SNP dhachaigh à Westminster.

Nan robh iad ag iarraidh, b' urrainn dhaibh dràibheadh dhachaigh còmhla anns an aon char mhòr.

Leugh artaigil air fad Bho shianar gu 56

Aonaichte fhathast?

  • 8 An Cèitean 2015

Aig a' cheann-thall bha na cunntasan-bheachd fada ceàrr.

An aghaidh dùil, fhuair Dàibhidh Camshron morchuid shlàn anns a' phàrlamaid ùir a bheir cothrom dha riaghladh na aonar.

Leugh artaigil air fad Aonaichte fhathast?

An Tuil

  • 8 An Cèitean 2015

Bha sinn a' feitheamh greis airson toraidh Albannaich ach nuair a thàinig iad thàinig nan tuil.

Is coltach gu bheil an dùthaich a' dol buidhe le gluasadan cho àrd ri 35% - rud nach fhaca sinn a-riamh.

Leugh artaigil air fad An Tuil

Ciad shealladh

  • 7 An Cèitean 2015

Tha e tràth fhathast - gu math tràth.

Ach a rèir a' chunntais a-mach a rinneadh leis na craoladairean, is coltach gum bi Dàibhidh Camshron a' fuireach aig Àireamh a Deich.

Leugh artaigil air fad Ciad shealladh