An Dà Latha

  • 25 An t-Samhain 2015

Bheir naidheachd an latha an-diugh buadh shoilleir air daoine aig an taigh.

Bha dùil gun cailleadh còrr is trì millean neach airgead bhon Ghiblean mar thoradh air gearradh de £4.4bn far chreideasan-cìse, a chuireas ri teachd-a-steachd dhaoine air tuarasdail ìosal.

Às dèidh mar a bhòt na Morairean na aghaidh, bha dùil gun dèanadh George Osborne rudeigin airson faothachadh a thoirt dhaibh.

Cha robh dùil, ge-tà, gun cuireadh e stad air na gearraidhean seo uile gu lèir.

Nach ann airsan a thàinig an dà latha.

Leugh artaigil air fad An Dà Latha

Troimhe-chèile?

  • 19 An t-Samhain 2015

Càite a bheil an SNP a' seasamh air ionnsaighean adhair ann an Siria?

An-dè bha sin furasta a mhìneachadh.

Leugh artaigil air fad Troimhe-chèile?

Cuimhneachadh

  • 17 An t-Samhain 2015

An-diugh, tha Pàrlamaid na h-Alba aonaichte.

A' tilleadh don t-seòmar às dèidh nan ionnsaighean marbhtach ann am Paris, bha na brataich a' feitheamh orra aig an leth-chrann.

Leugh artaigil air fad Cuimhneachadh

Am Pàrtaidh Ùr

  • 16 An Dàmhair 2015

Nuair a chuireas tu seachad beagan bhliadhnaichean ag aithris às na co-labhairtean poileataigeach, fàsaidh tu eòlach air na daoine a bhios a' dol ann.

Gach bliadhna, chì thu na dearbh dhaoine a thig air ais airson a bhith an sàs anns an deasbad, tro na bliadhnaichean torach agus na bliadhnaichean bàn.

Leugh artaigil air fad Am Pàrtaidh Ùr

An Solas Uaine?

  • 13 An Dàmhair 2015

Air thoiseach air co-labhairt nan Uaineach ann an Glaschu air an deireadh sheachdainn, bhruidhinn mi ri duine a bha na bhall dhen phàrtaidh o thoiseach fèin-riaghladh na h-Alba.

Bha cuimhne aige air cho beag is a bha am pàrtaidh anns na làithean ud - ach abair gun do dh'fhàs e on uair sin.

Leugh artaigil air fad An Solas Uaine?

Faclan agus Gnìomhan

  • 8 An Dàmhair 2015

Cha robh dùil aig Dàibhidh Camshron gum biodh cothrom aige òraid mar seo a thoirt seachad.

Ron taghadh anns a' Chèitean, bha dùil aig a h-uile duine gur e pàrlamaid chrochte eile a bhiodh ann, agus nam bitheadh Mgr Camshron fhathast aig Àireamh a Deich, gur ann mar cheannard co-bhanntachd eile, no riaghaltas le beagchuid a bhitheadh e.

Leugh artaigil air fad Faclan agus Gnìomhan

A' bruidhinn ris an talla?

  • 30 An t-Sultain 2015

Tha a' ghrian air a bhith a' deàrrsadh air a' phàrtaidh Làbarach an t-seachdain-sa - as dèidh samhraidh stoirmeil.

Chuala am pàrtaidh an-dè òraid bho cheannard ris nach robh dùil aca.

Leugh artaigil air fad A' bruidhinn ris an talla?

An t-slighe air ais

  • 23 An t-Sultain 2015

Mar as trice, nuair a thèid a' bhròg a thoirt do phàrtaidh an riaghaltais leis an luchd-bhòtaidh, bheir iad leisgeul seachad.

Cho luath is a gheibh iad an cothrom, their na dùbhlanaich ùra gun do dh'èisd iad agus gun do dh'atharraich iad.

Leugh artaigil air fad An t-slighe air ais

Cearcailean Ghlaschu

  • 18 An t-Sultain 2015

Gabhaidh cuid de bhailtean a shealtainn le aon dealbh. Ann am Paris, 's e an Tùr, tha eaglais an Sagrada Familia aig Barcelona agus aithnichear Dùn Èideann bhon Chaisteal. Ach tha e doirbh do luchd-camara Glaschu a ghlachadh. Tha na mòr-rathaidean, am measgachadh de thoglaichean sean is ùra ri taobh a chèile, agus Abhainn Chluaidh fhèin a' fàgail nach eil aon àite far am faighear dealbh dhen bhaile air fad. Rinn an nobhailiche agus dealbhadair Alasdair Gray a dhìcheal le mural aig stèisean Subway Ceann a' Chnuic. Ach 's e dealbh breugach a tha ann, a bheir diofar sheallaidhean còmhla air dòigh Phicasso gus mapa dhen bhaile a chruthachadh. Tha mapa breugach eile anns an stèisean a' sealltainn slighe nan trèanaichean fo-thalamh air feadh a' bhaile. Ach cha sheall mapa sam bith aon rud a tha a' toirt gach pàirt de Ghlaschu còmhla. Bho Ibrox gu Sràid Bhochanain, Partaig gu Baile Ghobhainn, bhòt gach sgìre anns an treas baile as motha ann am Breatainn airson an Rìoghachd Aonaichte fhàgail.

Tha na calmain ann an Ceàrnag Sheòrais cho dàna - cha mhòr - ri muinntir a' bhaile fhèin. An-uiridh chaidh ainm ùr a chur air an àite, Ceàrnag na Saorsa, às dèidh Tahrir ann an Cairo na h-Èiphit. Chaidh magadh air luchd "bu chòir" airson sin. Ach anns na seachdainean ron a' bhòt chaidh a' Chearnag na h-àite cruinnichidh, na h-àite cèilidh don luchd-iomairt, tòrr dhiubh air leth òg, aig nach robh ùidh anns an deasbad phoileataigeach roimhe, ach a thàinig gu aois aig àm nuair a bha Alba a' cumail deasbaid farsaing mun seòrsa dùthcha a bu chòir a bhith innte. Tha cuimhne agam air a bhith a' siubhail air ais agus air adhart, air an trèana eadar Glaschu agus Dùn Èideann, ag èisteachd ri buidhnean òigridh a' deasbad gach puing anns an deasbad le bharrachd ùidh agus eòlais na bha againne nuair a bha mi fhìn is mo chairdean cho òg sin.

Leugh artaigil air fad Cearcailean Ghlaschu

An Siorcas agus am Baile Mòr

  • 18 An t-Sultain 2015

'S e baile brònach a tha ann an Dùn Èideann anns an t-Sultainn.

Aig deireadh an Lùnasdail, às dèidh nan cleasan-teine, sgrìobaidh na cleasaichean am pèanta far an aodann, cuiridh an luchd-ciùil na h-ionnsramaidean aca air falbh, thèid na lochrannan a smàladh agus na h-àrd-ùrlaran a thoirt a-nuas. Falbhaidh an luchd-turais agus na còmhlain-chluiche agus gabhaidh luchd an àite fhèin anail thaingeil gun d'fhuair iad am baile aca air ais.

Leugh artaigil air fad An Siorcas agus am Baile Mòr