A' bruidhinn ris an talla?

  • 30 An t-Sultain 2015

Tha a' ghrian air a bhith a' deàrrsadh air a' phàrtaidh Làbarach an t-seachdain-sa - as dèidh samhraidh stoirmeil.

Chuala am pàrtaidh an-dè òraid bho cheannard ris nach robh dùil aca.

Gu dearbh, nuair a thòisich an iomairt àite Ed Miliband a ghabhail, cha robh dùil aig Jeremy Corbyn fhèin gun dèanadh e a' chùis.

Ach, aig a' cheann-thall, fhuair e taic bho 59% de luchd-bhòtaidh, fada air thoiseach air Andy Burnham, Yvette Cooper agus Liz Kendall.

Fhuair e taic chan a-mhàin bho na buill ùra - mu 160,000 dhiubh on taghadh - neo bhon luchd-taic clàraichte a phàigh £3 airson cothrom bhòtaidh ach bho gach roinn dhen phàrtaidh.

Leugh artaigil air fad A' bruidhinn ris an talla?

An t-slighe air ais

  • 23 An t-Sultain 2015

Mar as trice, nuair a thèid a' bhròg a thoirt do phàrtaidh an riaghaltais leis an luchd-bhòtaidh, bheir iad leisgeul seachad.

Cho luath is a gheibh iad an cothrom, their na dùbhlanaich ùra gun do dh'èisd iad agus gun do dh'atharraich iad.

Leugh artaigil air fad An t-slighe air ais

Cearcailean Ghlaschu

  • 18 An t-Sultain 2015

Gabhaidh cuid de bhailtean a shealtainn le aon dealbh. Ann am Paris, 's e an Tùr, tha eaglais an Sagrada Familia aig Barcelona agus aithnichear Dùn Èideann bhon Chaisteal. Ach tha e doirbh do luchd-camara Glaschu a ghlachadh. Tha na mòr-rathaidean, am measgachadh de thoglaichean sean is ùra ri taobh a chèile, agus Abhainn Chluaidh fhèin a' fàgail nach eil aon àite far am faighear dealbh dhen bhaile air fad. Rinn an nobhailiche agus dealbhadair Alasdair Gray a dhìcheal le mural aig stèisean Subway Ceann a' Chnuic. Ach 's e dealbh breugach a tha ann, a bheir diofar sheallaidhean còmhla air dòigh Phicasso gus mapa dhen bhaile a chruthachadh. Tha mapa breugach eile anns an stèisean a' sealltainn slighe nan trèanaichean fo-thalamh air feadh a' bhaile. Ach cha sheall mapa sam bith aon rud a tha a' toirt gach pàirt de Ghlaschu còmhla. Bho Ibrox gu Sràid Bhochanain, Partaig gu Baile Ghobhainn, bhòt gach sgìre anns an treas baile as motha ann am Breatainn airson an Rìoghachd Aonaichte fhàgail.

Tha na calmain ann an Ceàrnag Sheòrais cho dàna - cha mhòr - ri muinntir a' bhaile fhèin. An-uiridh chaidh ainm ùr a chur air an àite, Ceàrnag na Saorsa, às dèidh Tahrir ann an Cairo na h-Èiphit. Chaidh magadh air luchd "bu chòir" airson sin. Ach anns na seachdainean ron a' bhòt chaidh a' Chearnag na h-àite cruinnichidh, na h-àite cèilidh don luchd-iomairt, tòrr dhiubh air leth òg, aig nach robh ùidh anns an deasbad phoileataigeach roimhe, ach a thàinig gu aois aig àm nuair a bha Alba a' cumail deasbaid farsaing mun seòrsa dùthcha a bu chòir a bhith innte. Tha cuimhne agam air a bhith a' siubhail air ais agus air adhart, air an trèana eadar Glaschu agus Dùn Èideann, ag èisteachd ri buidhnean òigridh a' deasbad gach puing anns an deasbad le bharrachd ùidh agus eòlais na bha againne nuair a bha mi fhìn is mo chairdean cho òg sin.

Leugh artaigil air fad Cearcailean Ghlaschu

An Siorcas agus am Baile Mòr

  • 18 An t-Sultain 2015

'S e baile brònach a tha ann an Dùn Èideann anns an t-Sultainn.

Aig deireadh an Lùnasdail, às dèidh nan cleasan-teine, sgrìobaidh na cleasaichean am pèanta far an aodann, cuiridh an luchd-ciùil na h-ionnsramaidean aca air falbh, thèid na lochrannan a smàladh agus na h-àrd-ùrlaran a thoirt a-nuas. Falbhaidh an luchd-turais agus na còmhlain-chluiche agus gabhaidh luchd an àite fhèin anail thaingeil gun d'fhuair iad am baile aca air ais.

Leugh artaigil air fad An Siorcas agus am Baile Mòr

An Sealladh bho Hèabhal

  • 18 An t-Sultain 2015

Seasaidh Naomh Bàrr air eilean beag air beulaibh na h-eaglaise don toir e ainm. Anns na seann làithean, a rèir coltais b'àbhaist do na daoine còta anairt a chur air, gach bliadhna, air latha na fèille. Ach nuair a rinn mise tadhal air, b' e lèine dhubh is dhearg Bharraigh a bha air an ìomhaigh agus na gillean air a' chùis a dhèanamh anns an lìog buill-choise. Anns gach dealbh dhen naomh tha bachall na h-Easpaig na làimh, ach an seo tha e ga chumail thar a chinn mar gur e caman a bha ann agus e ag ullachadh airson na buille. A rèir a' Chanain Aonghais, a bha na shagart air an eilean le bliadhnaichean fada, is e Èireannach a bha ann am Bàrr, a dh'fhosgail dorsan flaitheanais airson muinntir Bharraigh. Bha mi fortanach facal fhaighinn leis a' Chanan mus b'fheudar dha falbh gus càrr ùr a bheannachadh a bha an impis falbh airson Ghlaschu.

Air mo chiad chuairt don eilean, chuir rudan mar sin Èirinn Ghaidhealach nam chuimhne, àite air a bheil mise fada nas eòlaiche. Ann an Gàidhlig Ulaidh mo sheanmhair, bu chiall don fhacal 'Albannach' ach 'Prostanach', leis gur ann à Alba a thàinig a' chuid as motha dhe na teaghlaichean Pròstanach. Anns an t-seagh sin, agus air iomadh dòigh eile, tha Barraigh eadar-dhealaichte.

Leugh artaigil air fad An Sealladh bho Hèabhal

Bliadhna ro fhadalach?

  • 3 An t-Sultain 2015

Anns an Òg-mhìos, 1979, bha Alba a' cluich ball-coise an aghaidh Argentina aig Hampden.

Chaill balaich Jock Stein 3 gu 1 aghaidh Maradona agus a chàidean.

Leugh artaigil air fad Bliadhna ro fhadalach?

Sean agus ùr

  • 20 An Lùnasdal 2015

Ma tha rudeigin ag obair, chan fheumar a chàradh.

Is soilleir, ge-tà, gu bheil rudeigin air a dhol ceàrr do na Làbaraich ann an Alba.

Leugh artaigil air fad Sean agus ùr

Beachd Dhòmhnaill

  • 15 An t-Iuchar 2015

Seo fear dhe na h-adhbharan gu bheil sgoilearan - agus oilthighean - ann.

Tha feum air eòlaichean a tha neo-eisimeil, aig a bheil an saorsa an fhìrinn - mar a tha iad fhèin ga faicinn - a shìreadh agus a chur an cèill.

Leugh artaigil air fad Beachd Dhòmhnaill

An dealbh briste

  • 8 An t-Iuchar 2015

An turas mu dheireadh a thugadh buidseat làn Tòraidheach seachad, 's e Ken Clarke a bha a' giulan a' bhogsa dheirg.

Bha sin anns an t-Samhainn 1996, nuair a bha e soilleir gu leòr gu robh na bliadhnaichean Tòraidheach a' tighinn gu crìch.

Leugh artaigil air fad An dealbh briste

Fearann ùr

  • 23 An t-Ogmhìos 2015

Cò leis am fearann?

Am beachd Nicola Sturgeon 's ann le dream fada ro bheag a tha e, rud a bu chòir atharrachadh.

Leugh artaigil air fad Fearann ùr