Ceist an dà Aonaidh

  • 28 An Cèitean 2015

Dhearbh Àireamh a Deich dè a' cheist a bu toil leotha a chur air muinntir na Rìoghachd Aonaichte ro dheireadh na bliadhna 2017.

Sin, "Am bu chòir don Rìoghachd Aonaichte fuireach mar bhall dhen Aonadh Eòrpach?"

An cuala sibh càil coltach ri sin roimhe?

Às dèidh dha a' chùis a dhèanamh ann an reifreann na h-Alba an-uiridh, bidh Dàibhidh Camshron an dòchas gun tèid aige air an aon rud a dhèanamh a-rithist air ballrachd Bhreatainn anns an Aonadh Eòrpach.

Bha dà bhile air an dà Aonadh - Breatainn leis a' chòrr dhen AE agus Alba leis a' chòrr dhen Rìoghachd Aonaichte - aig cridhe na h-òraida thug a' Bhanrigh seachad an-dè.

Leugh artaigil air fad Ceist an dà Aonaidh

Seachdain a mhaireas nan cuimhne

  • 20 An Cèitean 2015

'S ann an-diugh a ghabh a' mhòrchuid de na buill Albannach aig Westminster na bòidean aca.

Nam measg bha còignear a ghabh iad sa Ghàidhlig - Drew Hendry, Carol Monaghan, Chris Law, Deirde Brock agus John Nicolson.

Leugh artaigil air fad Seachdain a mhaireas nan cuimhne

An Ath Roghainn

  • 19 An Cèitean 2015

Aig a' cheann thall, cha robh roghainn eile aige.

Anns an là a tha ann, chan fhaigh ceannard poileataigeach dàrna cothrom a' chùis a dhèanamh, fiù 's às dèidh dìreach beagan mhìosan anns an dreuchd.

Leugh artaigil air fad An Ath Roghainn

A' feitheamh gus am faic iad

  • 14 An Cèitean 2015

Cha do chuir na thuirt Nicola Sturgeon aig Holyrood an-dè iongnadh air duine sam bith.

Chan fhaca mi an liosta ceannachd ro làimh.

Leugh artaigil air fad A' feitheamh gus am faic iad

Bho shianar gu 56

  • 12 An Cèitean 2015

Nuair a sgaoil a' Phàrlamaid ron taghadh, dh'fhalbh sianar bhall SNP dhachaigh à Westminster.

Nan robh iad ag iarraidh, b' urrainn dhaibh dràibheadh dhachaigh còmhla anns an aon char mhòr.

Leugh artaigil air fad Bho shianar gu 56

Aonaichte fhathast?

  • 8 An Cèitean 2015

Aig a' cheann-thall bha na cunntasan-bheachd fada ceàrr.

An aghaidh dùil, fhuair Dàibhidh Camshron morchuid shlàn anns a' phàrlamaid ùir a bheir cothrom dha riaghladh na aonar.

Leugh artaigil air fad Aonaichte fhathast?

An Tuil

  • 8 An Cèitean 2015

Bha sinn a' feitheamh greis airson toraidh Albannaich ach nuair a thàinig iad thàinig nan tuil.

Is coltach gu bheil an dùthaich a' dol buidhe le gluasadan cho àrd ri 35% - rud nach fhaca sinn a-riamh.

Leugh artaigil air fad An Tuil

Ciad shealladh

  • 7 An Cèitean 2015

Tha e tràth fhathast - gu math tràth.

Ach a rèir a' chunntais a-mach a rinneadh leis na craoladairean, is coltach gum bi Dàibhidh Camshron a' fuireach aig Àireamh a Deich.

Leugh artaigil air fad Ciad shealladh

Deireadh na Cùise

  • 6 An Cèitean 2015

Tha an iomairt fhada seo a' tighinn gu crìch, aig a' cheann-thall.

A-màireach, bhòtaidh daoine air feadh na Rìoghachd Aonaichte airson nam ball a bhios gan riochdachadh anns a' phàrlamaid ùir.

Leugh artaigil air fad Deireadh na Cùise

Air ais don sgoil

  • 3 An Cèitean 2015

O chionn beagan bhliadhnaichean - uill, beagan a bharrachd na sin - rinn mi poileataigs mar phàirt dhen cheum agam aig Oilthigh Ghlaschu.

Chan eil bunreachd na Rìoghachd Aonaichte sgrìobhte ann an aon àite.

Leugh artaigil air fad Air ais don sgoil