Dòchas mu Fhèis Eilean na Hearadh

  • 3 An Cèitean 2017
Fidheall

Thuirt riochdairean bho Fhèis Eilean na Hearadh gu bheil iad fhathast dòchasach gun tèid fèis na bliadhna seo air adhart an ceann beagan mhìosan, a dh'aindeoin mar a chaidh milleadh a dhèanamh air ionnsramaidean-ciùil is eile san teine a thug buaidh air factaraidh ann an Scalpaigh Dihaoine.

Bha muinntir na fèise am measg grunn bhuidhnean anns an sgìre a bha a' cumail stuthan san togalach.

Tha iad air grunn thabhartasan fhaighinn agus tha iomairt air-loidhne air còrr air £2,000 a thrusadh gu ruige seo.

Tha Fèis Eilean na Hearadh air a bhith a' dol airson 25 bliadhna, leis na h-àireamhan cloinne ag èirigh gach bliadhna.

Tha an fhèis ga ruith gu saor-thoileach le pàrantan às an sgìre, a' toirt chothroman don chloinn a dhol an sàs ann an ceòl, Gàidhlig, dràma agus seinn.

Teine

Chaidh mòran stuthan a chall ann an teine na seachdain seo chaidh, ionnsramaidean-ciùil, stuthan ealain agus Clò Hearach nam measg. Nochd draghan gum biodh buaidh aig seo air fèis na bliadhna seo, mura faighear air airgead agus ionnsramaidean a chruinneachadh ann an àm.

Ach, le dìreach ochd seachdainean ri dhol, tha Rhona Chaimbeul bhon chomataidh-stiùiridh dòchasach nach toir an suidheachadh cus buaidh orra idir.

"Tha tòrr taic air a bhith againn agus tha gu leòr air a ràdh gum faodamaid rudan a th' acasan fhaighinn. Tha e dìreach mìorbhaileach mar a tha daoine cho coibhneil.

"Tha sinn dòchasach gum faigh sinn dìreach na dh'fheumamaid an-dràsta. Tha Fèisean nan Gàidheal air a bhith uabhasach taiceil cuideachd agus tha sinn an dòchas, eadar sin agus na rudan a gheibh sinn, gum bi cùisean glè mhath agus gun tèid e air adhart mar is còir agus mar as àbhaist," thuirt i.

25 Bliadhna

Am-bliadhna, gus 25 bliadhna den fhèis a comharrachadh, thèid cèilidh mhòr a chumail Oidhche Dhiardaoin, le ceòl bhon luchd-teagaisg a bhios an sàs tron t-seachdain.

Mar às àbhaist, bidh consairt na cloinne ann Oidhche Haoine, le tuilleadh phlanaichean fhathast rin aontachadh.

Tòisichidh Fèis Eilean na Hearadh Diluain 3mh an t-Iuchar.

Tuilleadh air an sgeulachd seo