Caibideal ùr Choimisein na Croitearachd

  • 29 Am Màrt 2017
Coimisean na Croitearachd

Tòisichidh linn ùr aig Coimisean na Croitearachd Diciadain is am bòrd ùr a' coinneachadh 'son a' chiad uair.

Tha connspaid is buaireadh air an Coimisean a chuairteachadh sa bhliadhna a chaidh seachad.

Fhuair ath-sgrùdadh a dh'iarr an Riaghaltas "laigsean draghail" sa bhuidhinn, is Rùnaire na h-Eaconamaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, air iarraidh air Àrd-Stiùiriche ùr a' Choimisein, Bill Barron, plana gnìomha a dheasachadh.

Chaidh sia coimiseanairean ùra a thaghadh aig taghadh a' Choimisein bho chionn cola-deug, is chruinnich iadsan agus an triùir choimiseanairean taghte 'son chòmhraidhean neo-oifigeil Dimàirt.

Coinnichidh iad gu h-oifigeil mar bhòrd Diciadain.

Seo cuideachd dìreach an dàrna coinneamh aig dithis den triùir choimiseanairean taghte, is mar sin chan eil ach aon choimiseanair, Dàibhidh Caimbeul, air fhàgail bhon bhòrd a bha aig teis-mheadhan na connspaid a bh' ann.

Ach ged a 's e linn ùr a th' ann, bidh aig a' bhòrd ùr ri dèiligeadh ri dìleab a' bhuairidh.

Na mheasg, tha casaidean a dh'fhàg am Fear-Gairm a bha air a' bhuidhinn, Cailean Ceannadach, orra.

Ceistean

Às dèidh dha àite a chall ann an taghadh a' Choimisein, thuirt Mgr Ceannadach gun robh ceistean mòra air mun dòigh san deach an taghadh a làimhseachadh.

Chaidh Comhairle nan Eilean Siar, a bha a' ruith an taghaidh, gu làidir às àicheadh nan casaidean.

Thuirt an Ceannadach cuideachd gun robh an Coimisean is Riaghaltas na h-Alba air fiosrachadh cudromach a chleith.

Tha e air innse bhon uairsin gu bheil e air comhairle laghail a ghabhail mun ath-cheum a bhios aige.

A bharrachd air sin, bidh aig a' bhòrd ùr ri dèiligeadh ri ceistean a tha air èirigh à rannsachadh poilis ann an Col Uarach an Leòdhas.

Tha croitearan sa bhaile air innse gu bheil iadsan a' meòrachadh air airgead-dìolaidh iarraidh, is na Poilis air innse nach deach an lagh a bhriseadh le comataidh ionaltraidh a' bhaile.

Chaidh rannsachadh a dhèanamh air mar a bha rathad san sgìre air a leasachadh le taic-airgid bho Chomhairle nan Eilean Siar ann an 2008, is constabal ionaltraidh a chuir an Coimisean an sàs, Cailean Souter, air a' cheist a thogail.

Linn ùr, ma-tha, ach taibhsean gu leòr bhon linn mu dheireadh fhathast mu choinneamh a' bhùird ùir.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile