Comhairlichean a' gearain mu thuath-gaoithe

  • 26 An Gearran 2014
Càrn Duthaidh
Tha Ùghdarras na Pàirce Nàiseanta a' cur an aghaidh a' phlana cuideachd.

Dh'aontaich comhairlichean ann am Moireibh gun cuir iad an aghaidh plana airson tuath-gaoithe connspaideach a thogail air Mòinteach Dhamh-Ath, faisg air crìochan Pàirce Nàsieanta a' Mhonaidh Ruaidh.

'S ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd a tha an làrach.

Tha a' chompanaidh RES ag iarraidh 20 crann a chur suas iar Càrn Duthaidh, air Oighreachd Ghleann Feàrnais.

Tha luchd-iomairt ge-tà, ag ràdh gur e "milleadh àrainneachail" a bhiodh ann, seach gur ann air talamh mònadh a dheadh na crainn a thogail.

Cho-dhùin Comataidh Dealbhachaidh Ùghdarras Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh na bu thràithe air a' mhìos gun cuireadh iadsan an aghaidh an tuath-ghaoithe cuideachd, 's iad a' dol an aghaidh moladh nan oifigearan dealbhachaidh aca gun gearain a thogail.

'S ann aig Riaghaltas na h-Alba a bhios an co-dhùnadh deireannach.