Curaidhean na Camanachd

4 An t-Ogmhìos 2013 Ùraichte aig Ùraichte aig

Cuirm shònraichte aig Fèis Blas 2013 gus coimhead air a' cheangal eadar saoghal na camanachd agus na thachair anns a’ Chogadh Mhòr.
Ceann a' Ghiuthsaich
Thèid an ceangal eadar saoghal na camanachd agus na thachair anns a' Chogadh Mhòr a chomharrachadh aig cuirm shònraichte mar phàirt de dh'Fhèis Blas 2013. Air an oidhche mus tèid cuairt dheireannach Chupa na Camanachd a chluich anns a' Ghearasadan am bliadhna, thèid na thachair a chomharrachadh tro chuirm le dealbhan, ceòl agus sgeulachdan. Seo an sgioba aig Ceann a' Ghiuthsaich le Cupa na Camanachd ann an 1914. Bhiodh còig bliadhna ann mus biodh iomain fharpaiseach ann a-rithist - is cha do thill còignear den sgioba seo bhon bhlàr.
A' Mhanachainn
Seo A' Mhanachainn, a bhuannaich Cupa na Camanachd ann an 1913 le sgioba às a' bhaile fhèin agus le feadhainn à Lòbhat. Nam measg, bha na braithrean Dòmhnall is Alasdair Paterson.
Dòmhnall Paterson
An Corporal Dòmhnall Paterson. Sgrìobh e port ainmeil mu shoirbheachas na Manachainne ann an 1913.
Blàr Festubert
Blàr Festubert. Bha Dòmhnall is Alasdair Paterson am measg na chaill am beatha an seo ann an 1915. Thill na pìoban is am port aig Dòmhnall is tha iad fhathast aig a theaghlach.
Òran
Port Dhòmhnaill Phaterson - The Beauly Shinty Club
Eileanaich
Eileanaich anns na trainnseachan ro Bhlàr Festubert, an 16mh agus 17mh den Chèitean, 1915. Thathas a' tuigsinn nach tàinig duine aca beò bhon bhlàr. Bha an 4mh Batalian, na Camshronaich - balaich às an Eilean Sgitheanach, na h-Eileanan an Iar, is Gleanntan Shiorachd Inbhir Nis, am measg na sabaid as cruaidhe. Chaill 26 à Port Rìgh a-mhàin am beatha.
An Lieut. Dr Iain Cattanach
An Lieut. Dr Iain Cattanach à Bail' Ùr an t-Slèibh. Cluicheadair iomain cho cliùteach s a bh' ann a-riamh, chuir e ochd tadhail anns a' chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd ann an 1909. Chaochail e ann an 1915 às dèidh mar a chaidh a leòn anns na Dardannelles.
Na balaich
Cha robh sgioba iomain ann nach do chaill cuideigin, is chaill feadhainn ginealach air fad. "Tha uidhir de sgeulachdan co-cheangailte ris a' chogadh is saoghal camanachd", thuirt an Dotair Uisdean MacIllinnein, a bhios an lùib na ciùrme aig Blas còmhla ri Fergie Dòmhnallach is Gary Innes, am measg gu leòr eile. Bidh a' chuirm ann an Ionad Nibheis anns a’ Ghearsadan, Dihaoine an 13mh den t-Sultain 7:30f. Taing do dh'Uisdean MacIllinnein son nan dealbhan seo.