An Lasair an Leòdhas

11 An t-Ogmhìos 2012 Ùraichte aig Ùraichte aig

Lasair nan Geamaichean Oilimpigeach ann an Leòdhas
Sgoilearan
Sgoilearan bho Sgoil Lionacleit air siubhail a Leòdhas airson an tachartais
An Lòchrain Oilimpigeach
Kathryn Offer a bha a' giulain an lòchrain còmhla ri Comhlan Pìoba Leòdhais
Neach-giulain an Lochrain
John Mitchell leis an Lòchran.
An lasair Oilimpigeach
Norrie MacCoinnich ann an Colaiste a' Chaisteil.
Lasair Oilimpigeach
Oifigearan Oilimpigeach a' ruith ri taobh an lasair.
An lasair Oilimpigeach
John Mitchell a' togail an lasair aig Colaiste a' Chaisteil.
Raon spòrs
Clann a' feitheamh ris an lasair aig Raon Spòrs Steòrnabhaigh.
Clann òg
Chòrd an tachartas gu mòr ris a' chloinn.
Dannsa Bollywood
Fear-gairm Comhairle nan Eilean Siar agus Ball-pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar a' dèanamh dannsa Bollywood.
Raon spòrs
Bha sluagh mòr air cruinneachadh aig raon spòrs Steòrnabhaigh.
Luchd-amhairc
Fiamh gàire is fealla-dhà aig an raon spòrs.
Teine nan Geamaichean Oilimpigeach
Keith Bray a' loisgeadh teine nan Geamaichean Oilimpigeach.
Clann a' mèaranaich
Bha aig a' chloinn ri mocheirigh a dhèanamh airson an lasair fhaicinn!
Clann a' coimhead air an lasair
Thàinig na mìltean a-mach tràth madainn Diluain airson an lasair fhaicinn.