Artist
Ken Itabashi, Kiichiro Mamine, Yasutaka Watanabe, Yuji Takahashi & Saburo Ueki

Ken Itabashi, Kiichiro Mamine, Yasutaka Watanabe, Yuji Takahashi & Saburo Ueki