Artist
Master Saleem, Shahid Mallya, Jamal Akbar & Jazim Sharma

Master Saleem, Shahid Mallya, Jamal Akbar & Jazim Sharma