Artist
Ahn Sook Sun, Kang Eun-kyung, Kim Ji-hyun  (Gayageum and Voice), Choi Young-hoon (geomungo) & Cho Yong-su (chango)

Ahn Sook Sun, Kang Eun-kyung, Kim Ji-hyun (Gayageum and Voice), Choi Young-hoon (geomungo) & Cho Yong-su (chango)