Artist
Surinder Kaur & Har Charan Grewal

Surinder Kaur & Har Charan Grewal