Bye Bye Baby Blue (Radio 1 Session, 16 Aug 1981)

Bye Bye Baby Blue (Radio 1 Session, 16 Aug 1981)