A' Bhalsa Mu Dheireadh: M'eudail Is M'aighear 's Mo Ghraidh / Fear A Bhata / Na'm Bu Leam Fhin Thu / An T-Alltan Dubh / Mo Shuil ad Dheidh

A' Bhalsa Mu Dheireadh: M'eudail Is M'aighear 's Mo Ghraidh / Fear A Bhata / Na'm Bu Leam Fhin Thu / An T-Alltan Dubh / Mo Shuil ad Dheidh