Artist
Rahim Shah & Fariha Parvez

Rahim Shah & Fariha Parvez