Two interlinked French melodies (Entente Cordiale)

Two interlinked French melodies (Entente Cordiale)

Artist
Ethel SMYTH, Gavin Sutherland & City of Prague Philharmonic Orchestra

Ethel SMYTH, Gavin Sutherland & City of Prague Philharmonic Orchestra