I Think It's Going To Rain Today (Apollo Theatre, Coventry, 1982)

I Think It's Going To Rain Today (Apollo Theatre, Coventry, 1982)

Artist
UB40

UB40