Gospodi Bozhe moy, na tia upovah ("Oh God, my hope is only in you")

Gospodi Bozhe moy, na tia upovah ("Oh God, my hope is only in you")

Artist
Dumka Academic Cappella, Artemy Vedel & Evgeny Savchuk

Dumka Academic Cappella, Artemy Vedel & Evgeny Savchuk

Ensemble
Dumka Academic Cappella
Dumka Academic Cappella
Director
Evgeny Savchuk
Evgeny Savchuk
Composer
Artemy Vedel
Artemy Vedel