Dh'fhalbhainn Sgiobalta/Fhuair Mi Nead A Ghurra Gug/Fear A Bhios Fada Gun Phosadh/Ruidhlid

Dh'fhalbhainn Sgiobalta/Fhuair Mi Nead A Ghurra Gug/Fear A Bhios Fada Gun Phosadh/Ruidhlid

Artist
Mactalla

Mactalla